Bygg- och Bostadspolitik

Örebropartiets bostadspolitik i punktform:

 • Släpp fler tomter
 • Häv S-C-KD:s förbud mot solceller!
 • Stimulera fler solceller och energieffektiviseringar av boenden genom slopade och sänkta administrationsavgifter!
 • Bygga billiga hyresrätter inom allmännyttan
 • Införa en bostadsförmedling för en mer effektiv ruljangs på bostadsmarknaden
 • Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna - Förbygga den privata skuldsättningen
 • Renoveringar istället för renovräkningar
 • Stoppa utförsäljningar och privatiseringar av allmännyttan
 • Bygg radhus och villor inom ramen för allmännyttan
 • Införa skattemässigt billigare boendelösningar för nyanlända
 • Göra bostadskön mer rättvis
 • Upphör med förmynderiet – Låt folk fräscha upp ifred!
 • Rimligare kulturmärkningar
 • Serviceinriktad stadsbyggnadsförvaltning!
 • Nej till skrytbyggen
 • Stoppa förfulningen av stadskärnan – bygg i klassisk stil centralt!
 • Rimligare hållning gällande åkermarken
 • Upprätta fler boenden för socialt utsatta

Släpp fler tomter! För bostäder och företag!

Tusentals örebroare väntar på en tomt. Massor av fastighetsägare är ivriga på att få börja bygga.

Örebro kommun väljer att stå i vägen. 

Det här problemet vill Örebropartiet lösa genom massiva tomtsläpp. Vi behöver bygga fler villa- och radhusområden där människor vill bo. 

De flesta vill äga sina egna hem och då ska vi vara behjälpliga till det genom att släppa fler tomter. Här kan vi dessutom tjäna stora pengar som vi kan nyttja för att betala av kommunskulden samt genom att rusta upp allmännyttans bostadsbestånd och därigenom kunna hålla hyrorna låga.

Dessa tomtsläpp ska ske koordinerat i stora antal i anslutning till kommunens olika tätorter, här vill vi särskilt nämna Östernärke där vi också vill anlägga fler industritomter i anslutning till den sedan länge outnyttjade potentialen i västra stambanan.

Tomtsläppen ska föregås av detaljplaner och samlade lösningar för VA. Kommunen behöver också vara öppna för lösningar ihop med privata aktörer som sitter på en hel del mark och/eller vill bygga. Det gör inget om fler än kommunen bygger. Vi behöver tusentals fler villor och radhus.

Häv S-C-KD:s förbud mot solceller!

Trots att de styrande partierna skriker sig hesa om klimatundergången så bibehåller man fortsatt förbud mot solceller i flera av Örebros områden.

Under senaste mandatperioden förekommer fall där kommunmedborgare valt att sätta upp solceller på sina tak men därefter fått vitesförelägganden om att ta ner dessa på grund av vilka estetiska fasadkrav som ställs upp i detaljplanerna.

En detaljplan reglerar vad som får byggas och hur det ska se ut i ett visst område eller kvarter.

Vissa detaljplaner är så gamla som hundra år och skrevs alltså någon gång under Hjalmar Brantings regeringsperiod. I vissa av dessa hundraåriga dokument finns skrivelser om att fasader inte får ändras. I ett fall i Örebro så fick exempelvis ett äldre par avslag på sin lovansökan att sätta upp solceller på grund av estetiska formkrav skrivna i just en sådan detaljplan.

En detaljplan kan rivas upp och förändras när helst byggnadsnämnden önskar. Den är således inte skriven i sten.

Att byggnadsnämndens politiker tycker att det är viktigare att gå på en hundraårig skrivelse än att tjäna det folk de är satta att representera är talande för dagens politikerkår. Örebropartiets Markus Allard röstade dock för att de sökande skulle få ha kvar sina solceller, men han blev som vanligt nerröstad.

I praktiken råder således fortfarande förbud mot solceller i flera kvarter och områden.

Örebropartiet har förståelse för att vi ska värna byggnader som Örebro slott eller den gamla ”NA-borgen” eller dylika anrika landmärken. Självklart ska dessa landmärken värnas. Men villor, folks egna hem, där ska vi ge fan i att gå in och peta och speciellt i de tider som nu råder när vi har elbrist i Sverige.

Det är väl bara bra om kommunmedborgare vill sätta upp solceller? Det ska vi ju vara tacksamma för!

Örebropartiet är överlag motståndare till den typ av idiotförmynderi som äger rum från Byggnadsnämndens sida, något man kan läsa mer om i bostads-delen av valprogrammet.

Men när det kommer till solceller så handlar det ju om något mer än bara estetik.

Örebropartiet är ensamma om att driva denna fråga.

Stimulera fler solceller och energieffektiviseringar av boenden genom slopade och sänkta administrationsavgifter!

Då solceller i de flesta fall kräver bygglov eller tillstånd från kommunen tas avgifter ut på några tiotusentals kronor. Dessa avgifter vill vi slopa.

Vi vill stimulera framväxten av fler solceller. Vi ser det som positivt att fler bostadsägare kan bli mer självförsörjande på el, det bidrar också till att mildra effekterna av energikrisen.

Örebropartiet är också för att införa avgiftslättnader avseende andra energikällor som installation av värmepumpar eller kaminer. Vi vill förebygga situationer där örebroare kommer behöva frysa till följd av rikspolitikernas sabotage av energisystemet eller för att elen blivit för dyr.

Bostadsförmedling

Trots att det ännu råder bostadsbrist i Örebro med omnejd finns det ändå lägenheter som står tomma. En, av flera, delförklaringar till detta är bland annat den bristande koordineringen av det existerande bostadsbeståndet mellan köpare och säljare.

Örebropartiet vill inrätta en kommunal eller regional bostadsförmedling i syfte att effektivisera ruljangsen på bostadsbeståndet.

Medborgare och företag ska frivilligt kunna anmäla sig till bostadsförmedlingen vars handläggare ska ha till uppgift att effektivisera kedjan av köpare och säljare. Syftet är att göra det lättare att sälja, köpa eller byta lägenhet.

De kommunala bostadsbolagen ska vara anslutna till de offentliga bostadsförmedlingarna.

Bostadsförmedlingen ska finansieras av offentliga medel och vara avgiftsfri för brukarna att nyttja. En bostadsförmedling kan självfallet vara en lukrativ marknad för ett fåtal men det offentliga bör syfta till att effektivisera ruljangsen på marknaden snarare än att kortsiktigt profitera på den. Samhället tjänar mer på att bostadssökande kan paras ihop med tomma lägenheter.

Bostadsförmedlingen har, utöver att bidra till en mer effektiv ruljangs av bostadsbeståndet, även till syfte att bidra till en förstärkt helhetssyn av bostadsmarknaden i Örebro med omnejd.

Allmännyttan

Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna - Förebygg den privata skuldsättningen

Allmännyttan kan nyttjas på olika sätt för olika ändamål. Idag används det kommunala bostadsbeståndet till att bygga dyra lägenheter som få av kommunens invånare har råd med. Syftet med den strategin är att locka köpstarka invånare till kommunen samt generera snabba intäkter till det kommunägda bolaget. Den typen av kortsiktigt förfarande bidrar dock till att driva upp priserna på bostadsmarknaden totalt.

Örebropartiet anser att allmännyttan ska användas för det motsatta ändamålet, att pressa ned priserna. Det innebär lägre intäkter till de kommunala bostadsbolagen på kort sikt men på lång sikt innebär det att färre invånare skuldsätter sig för att ha råd med bostäder. Den privata skuldsättningen är ett enormt samhällshot som kommer innebära astronomiska kostnader dagen en skuldkris inträffar. Örebropartiet vill, i den mån det är möjligt, förhindra, motverka och förebygga nämnda problem genom en ansvarsfull och kontrollerad bostadspolitik på kommunal nivå.

Bygg billiga hyresrätter inom allmännyttan

När de kommunala bostadsbolagen bygger dyrt höjs priserna totalt, de kommunala bostadsbolagen är allt som oftast normerande för bostadsmarknaden. Därför är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt försöka bygga billiga hyresrätter snarare än att ha som mål att profitera på sina egna kommuninvånare.

Idag råder en konkurrens mellan kommuner om vilken kommun som kan locka till sig flest köpstarka invånare. Örebro har, genom sitt geografiska läge, en gynnsam position när det gäller att locka köpstarka pendlare men denna grupp kan inte ensamt representera behoven på bostadsmarknaden och utgöra normen för vad en rimlig hyra är.

Det är få av kommunens invånare som har råd med de nybyggda treorna med hyror på 13 000 kronor i månaden. Än värre blir det i ett läge av ekonomisk kris.

Bostadspolitiken har svävat iväg och Örebropartiet vill ta ner den på jorden igen. Vi vill se till att de kommunala bolagen bygger billigare bostäder och därigenom pressar ned bostadspriserna på marknaden totalt.

Som exempel kan nämnas renoveringarna i Västhaga. Där har lägenheterna blivit extremt mycket dyrare trots att de i vissa avseenden försämrats. Eluttag sitter på fel ställen, planlösningarna har gjorts sämre och de hyresgäster som inte blivit renovräkta tycker att det var bättre innan renoveringen.

Det man hade kunnat göra annorlunda var att bibehålla planlösningar som de var, bytt slitna stammar och frågat hyresgästerna om de vill eller behöver ha nya kök eller badrum. Istället kör ÖBO på som en ångvält med tunnelseende och vägrar ta in synpunkter från vare sig hantverkare eller boende – slutnotan blir inte bara dyr, den landar också hos hyresgästerna.

Renoveringar istället för renovräkingar

Örebropartiet är av åsikten att kommunala bostadsbolag ska nyttjas med syftet att tillgodose kommunala bostadsbehov. Kommunala bostadsbolag har således en större bredd i sitt uppdrag jämfört med privata bostadsbolag.

Det som är mest lönsamt för ett bostadsbolag är inte nödvändigtvis mest lönsamt för kommuninvånarna. Ett exempel på det är bland annat den typ av renoveringar som genomförts i delar av det kommunala bostadsbeståendet.

Istället för att enbart genomföra nödvändiga stambyten av funktionell och praktiskt karaktär har renoveringar av kommunala hyresrätter ofta syftat till att pressa upp värdet på bostäderna och därigenom hyrorna. I vissa fall, som exempelvis Varberga, har hyror höjts med över 50 procent. Resultatet blir att örebroare tvingas lämna sina hem eftersom det blir för dyrt att bo kvar. Då är det inte enbart tal om renoveringar, det handlar snarare om renovräkningar.

En pensionär som Örebropartiet talade med i Västhaga var förtvivlad över att hon inte skulle kunna bo kvar, men det var först när hon sa ”Vad skulle Harald ha sagt?” som gråten kunde skönjas. Harald Aronsson var Örebros starke man, en socialdemokrat värd namnet, som troligtvis roterat både en och två gånger över vad hans sk arvtagare idag gör med arbetare och pensionärer. Det säger en hel del om vår politiska samtid när svenska pensionärer, som troligtvis varit lojala mot vad de betraktat som ”sitt parti”, blir vräkta och sedan står och snyftar och undrar vad Harald skulle sagt.

Se utdrag från debatten om renovräkningar här, där dagens moderna S-pampar säger att det är oförskämt av Markus Allard att säga att S vräker pensionärer. Allard kontrar istället med att det är oförskämt att vräka pensionärer.

För en politiker som enbart ser de kortsiktiga intäkterna är det förstås mycket önskvärt att pressa ut örebroare från de centrala områdena till utkanterna av kommunen eller till kranskommunerna. Dock bygger den sortens tunnelseende på att marknaden inte mättas. Det finns inte ett överflöd av individer med köpförmågan att mäkta med den pågående prisstegringen på bostadsmarknaden. Att kommunala bostadsbolag deltar i prisstegringshetsen är något Örebropartiet vill sätta stopp för.

Örebropartiet vill att allmännyttans hyresnivåer befinner sig i balans med kommuninvånarna. En del i det är att se till så att hyrorna inte svävar iväg, bland annat till följd av renoveringarnas karaktär.  

Värna allmännyttan - Nej till privatiseringar av vårt gemensamma bostadsbestånd

Örebropartiet motsäger sig privatiseringar av allmännyttan. De senaste mandatperioderna har politiska konstellationer av olika partitillhörigheter sålt ut det kommunala bostadsbeståndet till privata aktörer. Detta har skett trots de boendes protester. I de flesta fall har det lett till att de privata bostadsvärdarna höjt hyrorna och därmed bidragit till att pressa upp priserna på kommunens bostadsmarknad.

Politikernas mål har varit att försöka täcka upp för ökade utgifter, exempelvis de stegrande migrations- och integrationskostnaderna, genom att sälja ut det kommunala bostadsbeståndet. På kort sikt genererar utförsäljningar förstås intäkter som kan nyttjas för att täcka upp andra ökade utgifter, men för den som har kapacitet att kunna blicka längre än en mandatperiod i taget blottas det faktum att strategin är ohållbar.  

Örebropartiet ser allmännyttan som ett centralt instrument för att kunna hålla bostadsmarknadens priser, tillgång och efterfrågan i balans. Allmännyttans storlek avgör i mångt och mycket kommunpolitikens möjligheter att kunna styra bostadspolitiken. Om kommunen har ett stort inflytande, alltså ett stort ägande av bostadsbeståndet, kan kommunen styra prissättningsnormen i högre grad. Om kommunen säljer ut sitt bostadsbestånd till privata företag säljer man också ut den makten och möjligheten till aktörer som knappast har en plikt gentemot folkflertalet, snarare enbart gentemot sina egna vinstmarginaler. Resultatet gagnar inte medborgarna. Därför värnar Örebropartiet allmännyttan.

Bygg radhus och villor inom ramen för Allmännyttan

Örebropartiet ser allmännyttan som ett mycket kraftfullt och användbart verktyg för att föra en bostadspolitik i folkflertalets intresse. Vi vill bryta med den gängse uppfattningen om att allmännyttan bara ska vara till för låginkomsttagare som saknar alternativ. Att den bara ska bestå av gamla miljonprogram eller dylikt.

Allmännyttan ska vara bred.

I dagsläget är bostadspriser och skuldsättning upptrissade, detta samtidigt som inflation och räntor stiger. 

Allt fler örebroare kommer få problem relaterat till bostadsmarknaden.

Många unga vuxna avvaktar med att bilda familj och stadga sig på grund av att det idag råder högre trösklar för att kunna göra det. Hit räknas bland annat boendet.

Örebropartiet vill sänka dessa trösklar. Vi vill göra det möjligt att bo i både radhus och villor utan att behöva belåna sig för att ens ha råd med kontantinsatsen.

Vi vill börja bygga såväl ÖBO-ägda radhus som villor.

Ett enormt företag som ÖBO kan med lätthet pressa fram mängdrabatter på modulbyggda radhus och villor som håller tillräcklig kvalitet. Eftersom det finns en tydlig efterfrågan på radhus och villor kommer det knappast vara problem att ta hem hyresintäkter.

Vidare kan ÖBO experimentera med hybridformer gällande finansiering där man till exempel kan ha ett system av högre deposition. För att få hyra en villa kan man ha högre deposition än vad man har gällande hyreslägenheter, men ändå lägre än vad eget boende krävs i kontantinsats för lån. Ett annat alternativ är att man betalar ett instegsbelopp för rätten att få hyra, varmed ÖBO:s utgifter lindras. 

Det finns många sätt man kan lösa det på, men vi tror att villor och radhus inom allmännyttans regi skulle vara önskvärt och till gagn för folkflertalet i sin helhet.

Rättvis bostadskö - För skattebetalarna billigare boendelösningar för nyanlända

Örebropartiet kommer minska kostnaderna som läggs på offentligt upplåtna och finansierade boenden åt nyanlända. Oavsett vilket parti som suttit vid makten har den förda politiken på området varit i princip densamma; slarvig och dyr.

Det går att tillhandahålla billigare boendelösningar för nyanlända. Många migranter är dessutom unga vuxna män. Denna grupp kan utan problem erbjudas, för samhället billigare, boenden i form av modulbostäder. Detta ska fungera som temporära och billigare lösningar till dess att migranterna på egen hand kan försörja sig själva. Under tiden kan de stå i bostadskön som alla andra medborgare.

Örebropartiet vill minska kostnaderna eftersom det finns viktigare områden som kräver resurser, men det handlar också om att upprätthålla en bostadskö på rättvis och lika grund.

I ett läge då det råder bostadsbrist upplåts och finansieras det offentliga bostäder åt nyanlända. Att migranter får förtur på bostäder, framför medborgare som stått i kö, eroderar den gemensamt internaliserade tilliten gentemot våra offentliga institutioner.

Självklart ska ingen frysa eller sova på gatan i vare sig Örebro kommun eller Örebro län. Alla bostäder som ska erbjudas individer i behov, ska vara i tjänligt skick, men det ska ske på ett rimligt och rättvist sätt.

Vi vill komma åt problemen med den slarviga och onödigt dyra bostadspolitiken på området. Vi vill återupprätta det förlorade förtroendet för vårt gemensamma.

Nej till skrytbyggen - Nej till kulturkvarter för en halv miljard

Vi är starkt kritiska till större satsningar på utsvävande konstprojekt och onödiga byggnationer i ett läge då många välfärdssektorer är hårt överbelastade.

Örebros politiker leker Sim City med skattepengarna. De slösar miljard efter miljard på Kulturkvarter, ”Superbussar”, ”kromade äppelskrutt" och nu härnäst också gigantiska vattentunnlar från Vättern.

Det är inte försvarbart att upprätta ett tre meter högt plåtäpple i Vivalla för 700 000 skattekronor samtidigt som det saknas undersköterskor i äldreomsorgen. Detsamma gäller det så kallade skridskotorget som ingick i ett byggnationsprojekt på över 30 miljoner kronor. Det är fullkomligt vansinnigt att driva igenom den typen av onödiga satsningar i ett läge då många andra kommunsektorer är belagda med sparkrav.

Det är inte heller rimligt att spendera över 700 miljoner på Kulturkvarteret i ett läge då viktigare områden såsom vård, skola och omsorg är så eftersatta. Ändå är det precis det de gjort.

Örebropartiet vill inte spendera miljarder av kommunens skattemedel på att alla dessa monument och skrytbyggen. Dessa skattemedel kan användas till mycket bättre ändamål.

Upphör med förmynderiet – Låt folk fräscha upp ifred!

I Sverige har vi regler för hur man får utforma sitt hus. I vissa fall är det bra att det är så, men det här har också kommit att gå till överdrift. I syfte att karva ut existensberättigande för sig själva har tjänstemän inom stadsbyggnadsförvaltningen kommit att uppfinna problem som inte finns. 

Ett vanligt förekommande nyuppfunnit ”problem” är att medborgare fräschar upp sina hus och då också målar om dem, exempelvis från sunkig 70-tals kulör till något som gör fastigheten mer attraktiv. Det här ska vi inte lägga kommunresurser på att sätta efter. 

Örebropartiet vill lätta på den här typen av regler. 

Vi tror att du i egenskap av bostadsägare är mest mån om och kapabel till att göra vad som är bäst för din fastighet. Vi vill i högre utsträckning låta dig få göra det – ifred! 

Här har vi också exempel på större fastighetsägare som, enligt onödiga tjänstemän begått haram, genom att renovera sina fönster – detta trots att utformningarna är desamma. Örebropartiet kommer se till så att fastighetsägare – stora som små – får sköta sina fastigheter ifred. Om fastigheterna börjar förfalla så kommer vi rycka in, men vi är övertygade om att om vi låter er alla vara i stor utsträckning som möjligt så kommer staden knappast förfalla. Den kommer nog snarare utvecklas av det.

Rimligare kulturmärkningar

Som en del av förmyndardiskursen som tillämpas av Stadsbyggnadsförvaltningen och dess ansvariga politiker, har man fenomenet kulturmärkningar av byggnader.

Att anrika byggnader som Örebro slott, ”NA-borgen”, Frimurarlogen, Centralpalatset, Wadköping osv inte ska sprayas i chockrosa eller utsättas för samma arkitektbyrå som tilläts uppföra Kulturkvarteret – det säger sig självt.

Att däremot hindra villaägare från att renovera sina kåkar för att någon arkitekturintresserad nörd på Stadsbyggnad anser villan vara ett kulturminnesmärke – det håller inte. Vi har alldeles för utbredd och sträng kulturmärkning i kommunen. Det här ska revideras.

Gröngrå-daskiga betongklumpar från 50-talet kan inte genomgå fönsterbyten eller fasadförändring med hänvisning till att någon tjänsteman fått för sig att kulturmärka byggnaden.

Här ser vi vad som händer när tjänstemannaklassen hela tiden behöver existensberättigande för sig själva, då skapar man ”problem” som inte finns och sedan kan man handlägga ärenden när någon vill göra smärre förändringar på någon av de tusentals byggnader man kulturmärkt i onödan.

Vi vill skära ner på den här sortens verksamhet eftersom den uppenbarligen gått överstyr och därmed blivit kostnadsdrivande och utvecklingshämmande.

Serviceinriktad stadsbyggnadsförvaltning

Örebropartiet vill göra stadsbyggnadsförvaltningen mer serviceinriktad. Förr var det lättare att kunna få hjälp eller råd över telefon, i dagsläget är det svårt att nå fram till handläggare och medborgarnas tvinga betala dyra avgifter för att kunna få besked som lika gärna kunnat getts över telefonen.

Förvaltningen är alldeles för fyrkantig och tunnelseende. Anledningen är att man är orolig att begå lagbrott, men framförallt beror detta på politikernas nyckfullhet. Att politiker bestämmer sig för att riva upp beslut och inte hålla vad man lovat försätter tjänstemännen i kläm.

Örebropartiet vill ha mer förutsägbarhet från kommunens sida. Lagt kort ligger.

Det ska gå att få preliminära besked gällande styckningar eller renoveringar över telefon utan att det ska behöva handläggas i flera veckor och kosta uppemot 70 000 kronor.

Istället för att ärende ska behöva bollas mellan 16 handläggare och 14 gånger mellan ansökande och förvaltning så kan man lösa det genom att visa på lite intresse från kommunal sida. Man kan sätta sig ner och ha ett möte där man går igenom allt ordentligt från början och sedan använda sig av snabb och smidig kommunikation som telefoner.

Att överlag öka graden av dialogen i projekten är A och O för bättre service.

Tröghet, ovilja och dyra administrationsavgifter från Stadsbyggnadsförvaltningen och de styrande politikernas sida hämmar både takten som staden växer på och ruljangsen på bostadsmarknaden. Om människor eller företag inte känner en trygghet i att man kan förvärva ett objekt så kommer de avvakta att göra det. Örebropartiet vill se progression istället för stagnation.

Stoppa förfulningen av stadskärnan - Bygg i klassisk stil centralt!

Örebroare som vill måla om sitt hus eller sätta upp solceller kan tvingas betala vitesbelopp för att Byggnadsnämndens politiker tycker att det inte är tillräckligt fint enligt deras smak. Samtidigt vräker man upp stora plåtlådekomplex som Kulturkvarteret på en av kommunens mest attraktiva tomter. Ett brutalt angrepp på en annars fin stadsmiljö.

Örebropartiet kämpar för att stoppa förfulningen av Örebros stadskärna. Vi vill att byggnaderna som uppförs centralt ska harmonisera med våra äldre byggnationer. Därav förespråkar vi fler byggnationer i klassiska stilar som Nygotik eller Jugend i de centrala delarna.

I de nybyggda delarna av Ladugårdsängen kan man dock gärna experimentera lite mer moderna stilar, där passar det bättre.

När det gäller hur folk bygger sina villor känner vi inget större behov av att gå in och peta. Men vår stadskärna bär på starka kulturhistoriska värden och dessa vill vi bevara.

Värna åkermarkerna – Men till en rimlig nivå

Sveriges nationella krisberedskap är ökänd för sin undermålighet. Till krisberedskapen räknas bland annat nationens möjligheter att kunna försörja sin befolkning i händelse av en omfattande kris. I dagsläget importerar Sverige merparten av sin mat. Politikerskiktets intresse för den nationella krisberedskapen är nästintill obefintlig.

En internationell kris kan förstås inte förebyggas enbart på kommunal nivå, men kommunen har möjligheten att påverka hanteringen av odlingsbar mark.

Örebropartiet vill styra bostadsbyggandet i en riktning som minimerar påverkan av odlingsbar åkermark. Istället bör byggandet syfta till att förtäta stadsområdena. Detta utan att för den delen förbise behovet av grönområden och parker.

I detta avseende är det viktigt att värna brukningsvärd åkermark – MEN, vad betyder det i praktiken? Det intränade lätet om ”värna åkermarker” är något som alla partier idag rapar upp.

I praktiken används det argumentet för att godtyckligt neka örebroare bygglov. Man använder alltså argumentet även i fall då man inte har att göra med vad man bör betrakta som brukningsvärd åkermark, exempelvis en liten tomt insprängd mellan två villor på ca 600 kvm. Andra exempel kan vara ett stort stenröse eller mark som så uppenbart inte ska betraktas som brukningsvärd åkermark enligt lagstiftarens intentioner.

Det här vill Örebropartiet göra upp med. Brukningsvärd åkermark ska givetvis värnas, men här krävs ett politiskt ledarskap och en tjänstemannakår som orkar se till syftet med paragrafen snarare än paragrafen i sig. Det finns många fall där Örebro kommun felaktigt fattat beslut om att avslå byggnationer med hänvisning till argument om åkermark. Sen finns det exempel där kommunen och bebyggt åkermark som man kanske borde ha bevarat.

Så kort och gott: när vi säger att vi vill värna åkermarken så vill göra det på ett rimligt sätt och inte som ett svepskäl för att främja andra agendor.

Örebro är redan väldigt förtätat. Här vill Örebropartiet hellre gynna genomtänkta detaljplanelösningar där staden sammanbinds med effektiva trafikkommunikationer – där bilen naturligtvis är central. Vi föredrar det istället för att bygga bort parker och parkeringar och göra det ännu mer trångt inne i de centrala delarna.

Det finns gott om plats att bygga på i anslutning till kommunens befintliga tätorter.

Boenden för socialt utsatta

Att tillhandahålla härbärgen och boenden för behövande medborgare ser Örebropartiet som en prioriterad fråga.

Vi kommer avsätta medel för att upprätta fler boenden för särskilt socialt utsatta grupper såsom hemlösa, personer med missbruksproblematik, personer med psykiska sjukdomar samt kvinnor utsatta för våld i nära relationer.

Vi stödjer den kommunala principen om bostad först och vill i kombination med en bättre socialpolitik på området kunna erbjuda fler boendealternativ för behövande.