Hälsa och Sjukvård

Allt för många medborgare lider eller dör till följd av det politiska haveri som råder inom svensk sjukvård. Trots behovet av viktiga förändringar av sjukvården vägrar partierna att samarbeta. Vissa partier tycker nämligen inte om de andra partierna tillräckligt mycket för att tillsammans kunna få till stånd nödvändiga förändringar. Som en konsekvens av att politikerna värderar sin prestige högre än medborgarnas hälsa dör patienter i väntan på vård.

Örebropartiet har sin prioritet klar. Vi sätter medborgarna först och vi är beredda att göra allt för att höja kvaliteten inom sjukvården.

Vårt sjukvårdsprogram i punktform:

 • Korta vårdköerna genom koordinering mellan vårdgivare - Inför en vårdförmedling
 • Tydliggöra informationen till patienterna om deras möjligheter och rättigheter
 • Bevara och utveckla tre fullständiga länssjukhus
 • Inför avgiftsfri tandvård
 • Billigare vård till pensionärer
 • Avgiftsfri vård till fattigpensionärer
 • Nej till etnisk gräddfil i vården - Lika för alla
 • Indragna bidrag och ersättningar för den som hotar vårdpersonal
 • Ökade satsningar på säkerhet vid sjukhusen
 • Långsiktig plan för en region fri från hyrläkare
 • Fler kollegor, bättre villkor och generösa förmåner till vårdanställda
 • Teckna avtal med studenter som studerar till vårdyrken
 • Nej till hyvling genom s.k ”effektiviseringskrav”
 • Kraftigt nedskuren administration och byråkrati
 • Rensa regionen på inkompetenta chefer
 • Inför ett enhetligt journalsystem
 • Nej till religiösa och kulturella ingrepp - Nej till könsstympning
 • Rusta upp förlossningsvården
 • Nej till att sälja ut mer av den offentliga vården till privata aktörer
 • Rusta upp psykvården
 • Rusta upp BUP
 • Ja till lösningar i enlighet med Norrtäljemodellen och utökad samverkan mellan kommun och region
 • Inför krisklausuler i avtal med privata aktörer
 • Samordna sjukhusbibliotekens kataloger med andra bibliotek
 • Test för att kunna göra rättsfall av våldtäkter vid alla vårdcentraler
 • Strama åt ersättningar och skärp reglerna för privata telefonläkare

Vi är blott ett kommunalt och regionalt parti och kan således inte få till stånd de förändringar som kan behövas på den statliga nivån, men det finns ändå en möjlighet till förändring på det lokala planet där Örebropartiet kan spela en viktig roll.

Många av de problem som sjukvården tacklas med är inte av särskilt avancerad karaktär, men konsekvenserna av att inte adressera dessa problem är desto mer omfattande. Problemen har sina olika orsaker, alltifrån brist på vårdanställda, dåliga villkor för vårdanställda, ineffektiv administration och icke-koordinerat ledarskap. Med relativt lite resurser tror vi i Örebropartiet att vi kan lösa flera av dessa problem och förhindra de onödigt stora skadeverkningarna som vår region brottas med för tillfället.

Det är alltså inte raketvetenskap att förbättra sjukvården. Det handlar om att satsa på kärnverksamheten. Ett sjukhus kvalitet mäts inte av andelen glasgångar och konst, det mäts av förmågan att kunna bota patienter. Örebropartiet vill hålla sjukvården till sitt syfte. Vi säger nej till onödigt dyra renoveringar och försök till att repetera skandalbygget Nya Karolinska på lokal mark, något som ledande landstingspolitiker lobbar för gällande främst Universitetssjukhuset i Örebro.

Vidare är sjukvården ett område där prioriteringar blir väldigt kännbara. Ett sjukhus med begränsad mängd resurser kommer att prioritera patienter i syfte att kunna hjälpa så många som möjligt, då kommer de som har mer otur inte hinna få hjälp i tid. Det blir resultatet av en underfinansierad och överbelastad sjukvård. Vi är i vissa avseenden redan där och denna situation vill Örebropartiet motverka.

Vi hade föredragit en situation där vårt samhälle hade oändliga resurser och vi kunde hjälpa alla, men så är inte fallet. Svensk sjukvård är överbelastad och det är delvis till följd av den förda migrationspolitiken som trycket har ökat. Det innebär att vi kommer behöva omvärdera hur vi prioriterar och varför vi prioriterar som vi gör. För oss väger nationalstatens existens tungt. Sjukvården är i första hand alltid en medborgerlig angelägenhet, inte en universell sådan.

Korta vårdköerna genom koordinering mellan vårdgivare - Inför en vårdförmedling

I Sverige finns möjlighet för patienten att kunna byta vårdgivare i syfte att få en operation snabbare. Väntetiden till en höftledsoperation kan exempelvis vara sex veckor lång i ett landsting men två veckor lång i ett angränsande landsting. I teorin är det förstås en bra sak, men i praktiken är det få patienter som ens vet om sina rättigheter och möjligheter och än mindre har förmågan att under svår sjukdom själv genomföra ett byte av vårdgivare, då det inte är så enkelt.

Det ska vara enkelt, snabbt och smidigt.

Örebropartiet vill därför införa särskilda vårdkoordinatorer som har till uppgift att bistå varje patient med ett vårdbyte om denne så önskar. Arbetsuppgifterna handlar således om att informera patienten om de möjligheter som finns och även, om patienten önskar, hjälpa patienten att fylla i de blanketter som behöver fyllas i, för att vårdbytet ska kunna genomföras till antingen en privat klinik eller till någon annan region.

Så kan vi korta vårdköerna utan större kostnad och därigenom rädda liv.

Tydliggöra informationen till patienterna om möjligheter och rättigheter

Regionen måste bli tydligare på att informera patienterna om deras möjligheter och rättigheter, bland annat avseende byte av vårdgivare. Att denna information inte delgivits patienterna i tillräcklig utsträckning har hittills lett till längre vårdköer och onödigt mycket lidande.

Bevara och utveckla tre fullständiga länssjukhus

Örebropartiet vill bevara och utveckla länets tre sjukhus.

De styrande partierna i regionfullmäktige lägger successivt ner sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Klinik efter klinik plockas bort, med varierade bortförklaringar – men med samma mål. Man vill ha ett enda storsjukhus i Örebro samt frigöra finansiellt utrymme för det som man tycker är viktigare att prioritera än människors sjukvård.

Problemet med att förlägga hela regionens sjukvård till ett enda sjukhus är att det inte fungerar.

Trycket på Universitetssjukhuset i Örebro kommer till slut bli alldeles för stort. När man styckar ner de mindre sjukhusen styckar man också ner regionens totala sjukvårdskapacitet. Det är inte som om vårdbehovet i Karlskoga eller Lindesberg kommer minska för att man tar bort sjukvårdskliniker där, det kommer istället falla på nästa sjukhus att hantera. Det är inte hållbart.

Örebropartiet vill, istället för att lägga ner Karlskogas och Lindesbergs sjukhus, satsa på och utveckla dessa sjukhus. Det innebär bland annat att nedlagda förlossningskliniker, kvinnokliniker, akutkirurgi och ortopedi osv ska återöppnas. Detta är fullt möjligt om man sparar in på andra budgetposter och genomför personalsatsningar för att säkra rekryteringen, så som Örebropartiet vill göra.

I slutändan handlar det om kostnader och således om prioriteringar. Vi prioriterar vården – i hela länet.

Inför avgiftsfri tandvård

Örebropartiet vill införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i hela länet. I dagens system tillåts många enklare tandvårdsproblem utvecklas till dyra fall för den allmänna sjukvården. Fortsatt avgiftsbelagd tandvård är alltså en belastning både för de enskilda patienterna och för regionen som helhet.

Mer om det här: TANDVÅRD.

Billigare vård till pensionärer - Avgiftsfri vård för fattigpensionärer

Svensk sjukvård är kraftigt subventionerad men inte helt avgiftsfri. Tillsammans har vi svenskar i generationer byggt upp ett system där den mesta sjukvården faller in under högkostnadsskyddet, vilket gör att vi inte ska behöva betala mer än 1200 kronor per år.

Trots att miljoner svenskar betalat åtskilliga miljarder till vårt gemensamma välfärdsprojekt har vi fortfarande en situation där många ännu lever i fattigdom, särskilt pensionärer

Många individer från samma generationer som varit med och finansierat vår samhällsmodell är alltså just de som idag blir svikna av densamma.

Örebropartiet är villiga att, i högre utsträckning, subventionera vård till pensionärer.

Bland annat kan vi tänka oss att utöka högkostnadsskyddet till dem med någon form av pension. Främst är vi intresserade av att hjälpa de pensionärer som har det extra svårt ekonomiskt, fattigpensionärer.

Vi är öppna för en lösning där de pensionärer som räknas som fattigpensionärer erbjuds helt avgiftsfri sjukvård samt ett utökat högkostnadsskydd för de pensionärer som har lite starkare betalningsförmåga. Det innebär att alla pensionärer kommer få billigare eller helt avgiftsfri sjukvård.

Hade vi haft makten nationellt hade vi slopat pensionärsskatten, men nu är vi blott ett kommunalt och regionalt parti och får därigenom kompensera i den utsträckning vi har möjlighet till.

Nej till etnisk gräddfil i sjukvården - Det ska råda en rättvis ordning

Sverige har hamnat i en skev situation då fattigpensionären gråter för sig själv i väntrummet för att vården känns i plånboken, samtidigt som vården subventioneras särskilt för exempelvis mannen från Afghanistan.

Örebropartiet är för en fortsatt universell sjukvårdssubvention men vi tycker att finansieringen för migranter ska det ske på lika villkor som för vår egen befolkning.

Det ska givetvis vara lika och rättvist för alla, både svenska medborgare som för de som söker asyl. Därför vill Örebropartiet göra så att även asylsökande betalar samma pris som svenska medborgare, men inte mindre. Vi har svårt att förstå varför Socialdemokraterna och Moderaternas koalitioner velat prioritera asylsökande framför våra egna pensionärer.

I ett läge då sjukvården fortsätter sin resa mot totalkollaps vill Örebropartiet givetvis prioritera våra egna medborgare först. Tills dess att vi når en sådan situation kommer vi erbjuda asylsökande vård på lika villkor, men inte mer. Det får inte heller göras på ett sätt där vår egen befolkning, de som faktiskt betalat för vården, far illa.

Örebropartiet vill även villkora subventionerad vård till asylsökande med att man sköter sig. Begår man brott får man stå för vårdkostnaden själv, för då har man nämligen inget i Sverige att göra.

Hotar du vår vårdpersonal klipper vi vårt stöd till dig

Till följd av en politik som skapat antisociala enklaver i samhället har det blivit allt vanligare med hotfulla individer vid landets olika sjukhus. Att störa, sabotera och rent av hota vårdpersonal ska resultera i smärtsamma konsekvenser för vederbörande. Dessvärre har den typen av nödvändiga åtgärder, som måste till på statlig nivå, uteblivet eftersom allt för få riksdagspolitiker tycker att det är ett tillräckligt allvarligt problem.

Örebropartiet kommer därför, utifrån de verktyg vi har att tillgå på kommunal och regional nivå, skapa en beredskap av ordningsvakter för att kunna upprätthålla ordningen vid vårdenheter. Kameror ska upp på sjukhusen, särskilt vid de avdelningar som oftast tar emot skottskadade då det ofta är vid dessa som stök uppstår.

Individer som stör, hotar eller på annat saboterar vårdverksamhet ska dokumenteras av kommunen och regionen i syfte att kunna kapa rätt till bidrag, ersättningar eller annat stöd från samhället.

Långsiktig plan för en region fri från hyrläkare

På grund av den kaotiska vårdsituationen och bristen på svenska läkare är regionen fortfarande beroende av hyrläkare för permanenta behov. Inte nog med det – beroendet av hyrpersonal fördubblades under 2020 och 2021. Hyrpersonalen kostar alltså numera regionen hela kostnaden av vad avgiftsfri tandvård skulle göra per år.  

Det rör sig om omfattande utgifter som är resultatet av en nästintill obefintlig politik för att ombesörja regionen med egna läkare. Det drabbar dessutom patienter, som allt mer sällan får träffa samma läkare mer än en gång för samma besvär.

Grundproblemet till varför det finns en marknad för hyrläkare är den totala bristen på läkare som råder i Sverige. Detta problem kan adresseras och lösas, men det kommer ta några år. Det måste till en långsiktig plan för en adekvat läkarbemanning. Örebropartiet är öppna för att förbättra arbetsvillkoren för de fastanställda läkarna i syfte att förmå fler att arbeta för regionen.

I takt med att fler läkare, eller annan vårdpersonal som vi har brist på, utbildas kan vi successivt minska utrymmena för att bedriva hyrläkarverksamhet. Detta förutsätter dock gynnsamma villkor för regionens läkare och vårdanställda.

Det måste till en långsiktig plan, på uppemot 10-tals år, för hur regionen ska kunna trygga sin bemanning av vårdanställda. Detta kräver breda politiska överenskommelser och samarbeten, något Örebropartiet är mycket öppna för.

Fler kollegor, bättre villkor och generösa förmåner till vårdanställda

Politiker pratar gärna om personalbrist i vården som om det vore en naturkraft. I grunden handlar det om deras prioriteringar. Eftersom de prioriterat prestigeprojekt, politikerlöner och byråkrater med fina titlar har de inte satsat tillräckligt på personalen. Därmed blir vårdyrken mindre attraktiva, färre jobbar och de som blir kvar får springa snabbare och jobba tyngre. Vården har satts i en destruktiv spiral av politikernas brist på respekt för såväl patienter som personal.

Örebropartiet är öppna för att regionen erbjuder särskilda förmåner till vårdanställda i syfte att kunna få till stånd långsiktiga anställningskontrakt där den anställde förbinder sig att arbeta för regionen under en viss period av år. Örebropartiet är också för att kunna erbjuda förtur i bostadskön i de fall då det rör sig om akut behov av en särskild tjänst.

Det finns många utbildade sjuksköterskor i Sverige, men de drar sig för att jobba som just sjuksköterskor eftersom arbetsvillkoren är för dåliga. Öreropartiet vill lösa det problemet. Vi är villiga att höja löner, införa rätt till heltid och över lag se till de anställdas situation i en högre utsträckning än vad som görs idag. Detta för att vårdsituationen inte kan lösas om inte de anställas villkor adresseras i tillräcklig utsträckning. Det är inte gratis, men det är nödvändigt.

Dessa åtgärder kan särskilt nyttjas i syfte att öka incitamenten för att bemanna primärvård och sjukhus i mindre städer och på landet. Vi vill över lag se särskilda personalsatsningar för att säkerställa tillgången på personal där.

Teckna avtal med studenter

Örebropartiet är öppna för att regionen börjar headhunta läkarstudenter, eller andra som studerar till vårdyrken vi har brist på, vid landets universitet, i syfte att tidigt kunna teckna förmånliga avtal mellan region och vårdarbetare.

Om vårdarbetaren förbinder sig till regionens avtal kan regionen erbjuda hjälp med bostad och studieskulder villkorat med att regionen erhåller den yrkeskompetens som efterfrågas.

Politiker ska ha ansvaret för sina nedskärningar, inte passa ner bollen till personalen

Politiskt ledarskap får inte handla om att stå och skrika “arbeta hårdare, spring snabbare!” medan politikerna själva bara sitter och plockar höga arvoden. Ändå förekommer i politikers budgetförslag ständigt ospecificerade “effektiviseringskrav” – vilket nästan alltid är en eufemism för hyvling av resurser. I praktiken handlar det om att passa vidare nedskärningar ner till klinikerna, läkarna och sköterskorna – som därmed ofta inte lämnas annat val än att tumma på själva vården.

Vi är emot den typen av effektiviseringskrav och tycker att politikerna själva ska ta ansvar för prioriteringar när de gör dem. På samma sätt är vi emot att lägga nya administrativa ansvar och andra ”plusmenyer” på verksamheten utan att skjuta till motsvarande resurser.

Minskad administration

De som styr, räknar och kikar över axeln blir idag fler inom vården medan de som faktiskt vårdar blir färre. En sjukvård som förr styrdes av den medicinska professionen styrs idag av ett växande skikt administratörer, kommunikatörer och managementbyråkrater.

I region Örebro har antalet anställda bland ledning och personal mer än fördubblats sedan 2010 – största ökningen i hela landet. De är idag fler än läkarna.

Det är inte bara dyrt – det leder också till centralisering, krångel och avhumanisering av patienter. Allt ska mätas genom klumpiga märkvärden som administratörer kan sammanställa men som har väldigt lite med vården att göra.

Samtidigt slukar resulterande pappersarbete personalens tid – en sjuksköterska lägger runt 40 % av sin arbetstid på administrativa uppgifter. Den tidssänkan motiverar i sin tur anställning av ännu fler administratörer för att ”avlasta” vilka sen skapar ännu mer pappersarbete för vårdpersonalen. I slutändan tvingas de vårdkunniga stå åt sidan för byråkratin – och vården likaså.

Örebropartiet vill rensa i regionens tjänstemannaskikt och befria verksamheten från byråkratin.

Våga rensa regionen på inkompetenta chefer - Belöna blott de som belönas bör!

Ytterst är det givetvis regionpolitikerna som bär ansvaret för utvecklingen med ökad administration och sämre kvalitet. I praktiken handlar det dock ofta om att de inte sätter tillräcklig press på ledarskikten inom vården. Nya vårdchefer tillträder ständigt med allt högre löner men noll kontroll över organisationen.

Det är ofta dessa chefer som låter administrationen (och de egna lönerna) svälla. Samtidigt får sjuksköterskor knappa hundralappar i löneökning – och så kliar cheferna sig i huvudet över personalbristen.

Med alla chefer och svällande byråkrati är det den funktionella dumheten som härskar i vården. Örebropartiet har fått alldeles för mycket information om hur chefer drar sig för att agera som just chefer, ofta för att man inte vill riskera stöta sig med överordnade då det kan försvåra för fortsatt karriär.

På klinik efter klinik pågår ständigt enorm tidsspillan. Samtidigt tillåts små och onödiga misstag begås som får enorma konsekvenser för såväl verksamheten som för de medborgare som är i akut behov av hjälp.

Det är populärt att prata om hur svensk sjukvård bör fungera mer som ett företag. I dagsläget har denna typ av attityd delvis bidragit till att anställda ser till sina egna karriärmöjligheter inom verksamheten snarare än till vad verksamhetens syfte är. Dessvärre har vi inte kommit lika långt i att avskeda inkompetenta individer inom offentlig sektor såsom skulle skett om det rört sig om ett företag. Örebropartiet vill justera för denna skevhet, annars kommer vi aldrig kunna förbättra kvaliteten inom offentlig sektor.

För att kunna bekämpa inkompetensen inom regionen krävs ett politiskt ledarskap som kan sätta sina respektive partipreferenser åt sidan för att se till hur vi förbättrar kvaliteten. Att det inte gjorts är på grund av att politikerna är för rädda att stöta sig med chefer inom förvaltningen. Sådan slapphet kan inte accepteras i något så viktigt som vården, som ytterst är samhällets värn mot det som dödar våra medborgare.

Enhetligt journalsystem - NU!

Det saknas ett enhetligt journalsystem i regionen, delvis mellan primärvård och sjukhus, vilket gör att det blir onödigt krångligt när journaler ska skickas mellan vårdenheter och kliniker för att klinikerna använder olika datorprogram och system.

Trots att detta har varit ett problem under lång tid har det inte adresserats av landstingspolitikerna i tillräcklig utsträckning. Regionen hade kunnat anställa programmerare och utforma ett eget och enhetligt system tio gånger om under den långa period som politiker misslyckats att upphandla en lösning på problemet.

Nej till religiösa och kulturella ingrepp - Nej till könsstympning

Örebropartiet säger nej till att regionen ska utföra kulturella och religiösa ingrepp såsom omskärelser av pojkar, såvida det inte föreligger ett medicinskt behov. Vill man könsstympa sig kan man bekosta operationen själv dagen man fyller arton. Tills dess har vi till uppdrag att värna även minderåriga från ingrepp begärda av föräldrar eller imamer.

Kvinnlig könsstympning får givetvis inte förekomma alls.

Denna fråga aktualiseras allt mer i och med att såväl Socialdemokraterna i Örebro som Vänsterpartiet i Örebro ertappats med att ha politiker i sina led som företräder en konservatism hemmahörande i Mellanöstern.

Örebropartiet kommer inte vika en tum i denna fråga.

Stärk förlossningsvården – BB i Karlskoga och Linderberg!

Ett vårdområde som är särskilt pressad i Sverige är förlossningsvården. Varannan förlossningsenhet har lagts ner sedan sjuttiotalet trots att befolkningen ökat. I region Örebro har BB i Karlskoga hotats med såväl nedläggning som privatisering de senaste åren – just nu är förlossningen vid lasarettet stängd med oviss framtid.

Resultatet är större risk för bilförlossningar och att även de kvinnor som hinner fram till USÖ möts av en ännu mer överbelastad förlossningsenhet. Centralisering och många års nedprioritering leder till spring för personalen och springet bidrar givetvis till misstag, högre andel förlossningsskador och brist på eftervård.

I ett land där man en gång i tiden fick ligga kvar en tid efter förlossning och återhämta sig slussas man nu vidare om så hela underlivet spruckit upp. Så har politikerna prioriterat. Vem vågar bilda familj i ett sådant land?

Örebropartiet vill rusta upp förlossningsvården och så fort som det är möjligt återöppna BB i Karlskoga i regionens regi. Vi är inte heller främmande för att öppna en förlossningsklinik i Linderberg igen. Nya mammor ska kunna erbjudas eftervård, barnmorskor ska kunna stå ut med sitt jobb och nyfödda barn måste få en hälsosam start på livet. Detta är en prioritet för Örebropartiet.

Vår syn på privat och offentlig vård

Örebropartiet hade föredragit en situation där all vårdverksamhet stod under regionens kontroll men tyvärr är förutsättningarna för att realisera det inom de närmsta åren ganska små.

Det har dels att göra med en mycket generös lagstiftning på området, dels med den offentliga sektorns interna problem och misslyckanden avseende såväl vårdresultat som arbetsvillkor för de anställda.

Örebropartiet strävar efter en situation där det ska vara möjligt att välja en privat vårdgivare men där det inte ska behöva vara nödvändigt då den offentliga vården ska hålla högsta tänkbara kvalitet.

Kritiska till att låta privata aktörer ta över verksamhet från regionen

Örebropartiet är kritiskt inställda till att ge privata aktörer utökat utrymme över vårdområden som redan hanteras av regionen.

Ett sådant exempel är Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, som dragits med långa köer och dåliga arbetsvillkor. När regionen lät Capio öppna vårdplatser inom BUP, med det uttalade syftet att korta köerna eftersom platserna utökades, kunde Capio locka personalen inom regionen med bättre villkor varpå regionens verksamhet blev nästintill stillastående.

Resultatet blev att verksamheten blev dyrare, en större andel av skattemedlen gick vill vinstuttag istället för till verksamheten och det totalt sett blev färre platser inom BUP.

Privatiseringar bidrar dessutom till destruktiva incitament för politiker, som i Sverige ofta rör sig fritt mellan politiken och privata välfärdsföretag.

Vårdens roll i kampen mot hederskultur och sexualbrott

Regioner har en viktig men försummad roll i att överhuvudtaget kunna göra vissa brott till rättsfrågor, särskilt sexualbrott och vissa typer av hedersvåld. Till exempel finns ofta test för vissa våldtäktsdroger inte tillgängliga snabbt nog vid primärvården för att göra nytta i rättssalen. Därför behöver regionen i samarbete med Polismyndigheten grundligt kartlägga regionens kapacitet att bidra till bekämpningen av både sexualbrott och hedersvåld.

På samma sätt måste regionen generellt bli bättre på att identifiera och bekämpa våld i nära relationer och sexuellt utnyttjande av barn.

Rusta upp psykvården

Trots många fina löften har psykvården länge varit ett alldeles för nedprioriterat område av ansvariga politiker. Resultatet är att psykiatrin belastats allt hårdare de senaste åren. Köerna och långa och under väntan hinner många, särskilt ungdomars, problem förvärras.

Örebropartiet vill rusta upp psykvården, bland annat genom att utöka platserna inom regionens BUP-verksamhet.

Tills dess att det finns adekvat antal platser inom psykvården måste det prioriteras bland patienter.  Medborgare ska få hjälp i första hand eftersom välfärdsystemet är en nationell och medborgerlig angelägenhet snarare än en universell sådan.

Idag medicineras många som egentligen skulle behöva psykologisk eller annan psykiatrisk hjälp. Det handlar ofta om äldre och män. Att skriva ut medicin på löpande band är tyvärr alldeles för vanligt förekommande och det leder dessutom till ökade kostnader för regionen då flertalet patienter behåller sina problem samtidigt som de kanske dessutom utvecklar beroende för medicinerna.

Örebropartiet vill i högre utsträckning komplettera existerande psykiatri med mer samtalsterapi.

Det viktiga för Örebropartiet är att människor får hjälp.

Positivt inställda till Norrtäljemodellen och utökad samverkan mellan kommun och region

Vi i Örebropartiet är positivt inställda gentemot Norrtäljemodellen. Den går ut på att regionen och kommunerna i större utsträckning samarbetar för att upprätta en sammanhållen vårdkedja – från den kommunala vården och omsorgen till den regionala sjukvården. Verksamheterna får därmed bättre koppling till varandra och de lokala invånarna i kommunen får mer att säga till om i vården.

Modellen möjliggör lösningar så som att förlägga äldreomsorg och vårdverksamheter i närheten av varandra, vilket är positivt eftersom det ofta är gamla som är i behov av viss typ av sjukvård. Det kan också handla om att göra det lättare att få en plats vid ett korttidsboende genom handläggare som finns i enheter som opererar mellan kommunal och regional nivå.

Krisklausuler i avtal med vårdföretag

Regionen ska knyta privata vårdaktörer till sig genom avtal, både för att stödja dem och för att regionen ytterst är ansvarig för vården. Dessutom har Coronapandemin visat att i en krissituation behövs ytterligare befogenheter att styra och ställa vad gäller samordning och resursfördelning inom vården. Vi vill därför att samtliga avtal med privata vårdaktörer har särskilda krisklausuler som kan aktiveras vid allvarliga kriser så att regionen är den som har yttersta kontrollen.

Utveckla sjukhusbiblioteken

Många som legat på sjukhus vittnar om att tiden kan gå väldigt långsamt, särskilt om man väntar på potentiellt digra besked. Den som har en sjuk anhörig vet hur hemsk ovetskapen och osäkerheten kan vara, många känner sig i kunskapsmässigt underläge mot såväl sjukdom som symptom. 

Örebropartiet vill utveckla patientbiblioteken och samordna mer med folkbiblioteken för att öka utbudet för inlagda patienter. Tillgången till det medicinska biblioteket bör expanderas för patienter och anhöriga så att de enklare kan tillgodose sig kunskap om patientens sjukdom på egen hand och sättas minst i paritet med studenternas.

I både patient- och medicinbibliotekens fall måste patienter och anhöriga få information om biblioteken och sin rätt att nyttja dem.

Strama åt ersättningar och skärp reglerna för privata telefonläkare

På kort tid har det blivit allt vanligare med så kallade appläkare, där man kan få ett digitalt läkarbesök utfört genom videosamtal. Det är praktiskt, men som systemet är uppbyggt skapas stora problem för sjukvården. Appföretagen riktar sig till de allra friskaste och uppmuntrar dem att kontakta vården. För varje ”besök” debiteras de redan hårt pressade vårdcentralerna med en taxa som sällan motsvarar vården som utförts.

Att flera appläkarföretag ständigt utnyttjar nya kryphål gör det inte bättre. Många patienter listas vid deras verksamheter utan att själva veta om det i samband med besök och har därmed mist sin plats vid den vanliga vårdcentralen. Tills nyligen manipulerade vissa företag även upp sin ersättning genom att registrera besök utanför regionen och sen kräva den högre ”utomlänstaxan” – trots att både läkare och patient i verkligheten suttit i samma region.

På grund av de orimligt höga taxorna och prioriteringen av de friskaste patienterna har appläkarna kunnat gå med väldigt stora vinster de senaste åren. Upplägget har tillåtit företagen att konkurrera med regionen om läkare som desperat behövs i tyngre och mer akuta delar av vården. I slutändan handlar det om en omprioritering av resurser från där de behövs mest till där de behövs minst.

Att man kan söka digital vård är i grunden bra, men systemet behöver stramas åt, ses över och ersättningarna sänkas till en rimlig nivå. Kostnaderna för appläkare ska vara centraliserade så att ingen enskild vårdcentral drabbas av ersättningssystemet. För att färre ska känna behov av att vända sig till appläkare vid enklare ärenden måste verksamheten bakom sjukvårdsupplysningen 1177 rustas upp.

Missbruksvård

Örebropartiets grundsyn är att missbruket ska bekämpas, inte missbrukarna. Missbruk ska ses som en sjukdom att vårda och inte en synd att straffa. Det innebär att beröringsskräcken i vården måste försvinna. Vi ser till exempel hellre att en brukare får överdosupphävande medicin än att de dör i en överdos.

Genom att erbjuda missbrukare omedelbar hjälp blir det lättare att koppla in dem i insatser där de kan få långsiktig vård för sitt missbruk. Örebropartiet föredrar särskilt insatser där missbrukare kan ta sig in i arbetslivet och göra nytta.