Assistans, Stöd och Hjälp

Örebropartiet ser rätten till assistans som en självklarhet. Vi är redo att låta kommunen axla ett större ansvar i tider då staten sviker.

  • Utöka assistansen till behövande familjer
  • Anställa fler tjänstemän och handläggare
  • Satsa på arbetsinsatser
  • Avlasta de anhöriga så de kan jobba på sina respektive jobb
  • Ta tillbaka kontrollen över färdtjänsten – Återinför högkostnadsskyddet
  • Återinför servicetjänster för äldre
  • Tillgängliggör det offentliga rummet
  • Förbättra bostadsanpassningen
  • Skärp kontrollen av bostadsanpassningen

Utöka assistansen till behövande familjer

Sverige var en gång känt som världens främsta välfärdsland, men till följd av de etablerade partiernas politiska prioriteringar är Sverige numera ett land där treåringar som behöver sondmatas nekas rätten till assistans.

Haveriet kring LSS och dylika välfärdstjänster är totalt. Det är också ett ytterst medvetet resultat av noga uträknade politiska beslut där de svagaste i samhället är de som får betala för politikernas folkföraktande prioriteringar. Migranter som sittstrejkar utanför riksdagen får speciallagar tillägnade sig, Greta Thunbergs skolkande har gjort henne rikskändis och partiernas plantskolor i ungdomsförbunden kan driva frågor som gynnar lobbyföretagen de sedan ska jobba i – men tvååringar som behöver slangar i halsen för att andas har inga motsvarande sätt att göra sig hörd. Deras möjligheterna till motstånd är mycket små. Därför är dessa ett tacksamt byte för dagens politiker.

Örebropartiet skiljer sig från de andra partierna. Vi kommer ta strid för våra medborgare som är i behov av assistans eller stöd från samhället.

Enligt lagen ska kommunen bistå familjer med assistans om det rör sig om ett behov som understiger 20 timmar i veckan. När det gäller mer än 20 timmars assistans eller stöd i veckan är det istället staten som ska bistå individen ifråga. I praktiken råder ett fullkomligt kaos.

Systemets utformning leder oftast till att behövande hamnar i ett limbo mellan myndigheter, tjänstemän och blanketter.

Örebropartiet är beredda att med kommunala resurser försöka bistå familjer i behov av assistans med mer än 20 timmar i veckan. Vi syftar således till att komplettera systemet med extra stödinsatser, som formellt inte ska räknas till befintlig LSS eller dylikt, men vars verksamhet kommer utöka den praktiska assistansen och stödet. Det kan möjliggöras genom annorlunda tolkning av befintliga lagtexter samt tillägg genom kommunala föreskrifter. Om en kommun vill värna medborgare i behov av assistans kan kommunen göra så.

Att de andra partierna gömmer sig bakom formalia handlar om att de är fega och ovilliga att hjälpa örebroare.

Anställa fler tjänstemän och handläggare så att handläggningstiderna kan kortas

Örebropartiet vill anställa fler tjänstemän och handläggare i syfte att korta väntetiderna för att få sin rätt till assistans eller stöd prövad.

Fler tjänstemän på området kan även bistå i arbetet med att göra hembesök och kontroller för att se så allt fungerar som det ska.

Satsa på arbetsinsatser

Alla som kan arbeta bör arbeta, att man är förlamad i benen skulle inte hindra en från att ha en skrivbordstjänst inom kommunen exempelvis. Istället för att attackera människor som har stöd från samhället bör vi vara behjälpliga i att hitta arbeten till dessa individer. I de fall arbeten inte går att få ska man ha rätt till ordentligt stöd.

"Dina anhöriga jobbar inte här"

Örebro kommun tar för givet att anhöriga till personer i behov av assistans jobbar på kommunen. Det gör de inte, i sådana fall ska de ha lön. I Sverige har vi en ordning där det offentliga ska bistå människor i behov av hjälp och stöd. Att neka en kontaktperson till någon för att denne är gift är enligt Örebropartiet helt fel. De anhöriga ska inte låsas från att bidra till ekonomin för att de måste göra det som kommunen egentligen ska göra, nämligen att ta hand om sina behövande. Det gynnar inte svensk ekonomi.

Kommunen måste utöka sin personalstyrka som syftar till att hjälpa människor i behov av stöd. Det ska inte hända att en kommunanställd inte går ut med brukarens sopor eller på annat sätt beter sig som en dogmatisk paragrafryttare. Kommunen måste klara av att ha ett varmt och mänskligt bemötande, det betalar vi skatt för.

Ta tillbaka kontrollen över färdtjänsten – Återinför högkostnadsskyddet

När de styrande kommunpolitikerna trots Örebropartiets protester slaktade högkostnadsskyddet i färdtjänsten pratade de först om att det skulle ge besparingar på 8,4 miljoner kronor. Sen reviderade de ner kostnaden till 1-3 miljoner kronor. Man valde ändå att genomföra nedskärningen och låta de mest behövande betala mer. Sedan verkar besparingen i praktiken ha blivit ännu mindre.

Anledningen till att kommunen har så lite koll på färdtjänstens ekonomi är att det hela förhandlats bort till länstrafiken, utan tillräcklig insyn från kommunen som ändå har det yttersta ansvaret. Detta bidrar också till att förklara varför färdtjänsten ständigt överskrider sin budget samtidigt som den misslyckas med sitt uppdrag.

Att bedriva färdtjänst borde vara enkelt. Man tar emot beställningar av passagerare, man kör dessa dit de ska och man hämtar dem när de ber om det. Det ska kommunen klara av att sköta. Vi vill ta tillbaka kontrollen över färdtjänsten och omförhandla villkoren med samtliga involverade privata aktörer. Om de brister i sitt uppdrag ska de bli återbetalningsskyldiga till kommunen

I slutändan är det kommunens ansvar att se till så att färdtjänsten fungerar, Örebropartiet är öppna för att göra det mesta på området för att det ska ske.

Dessutom vill vi självklart återinföra högkostnadsskyddet.

Återinför servicetjänsterna för äldre

Efter nedskärningarna på färdtjänstens högkostnadsskydd gav sig politikerna på gamla människors hjälp med matlagning genom att slopa servicetjänster för äldre. Servicetjänster innebär exempelvis hur många timmar man har rätt till hjälp med matlagning eller snöskottning, eller andra saker som är nödvändiga för att man ska ha en dräglig tillvaro även som en äldre örebroare. Detta ska återinföras. 

Tillgängliggör det offentliga rummet

Örebropartiet vill att kommunen i högre grad ska tillgängliggöra det offentliga rummet så att även medborgare med funktionshinder ska kunna ta sig fram.

Det kan handla om nivån på trottoarkanter, hur man sandar, hur det skottas och dylikt. Trots att kommunpolitikerna lagt åtskilliga hundratals miljoner på att renovera gator och torg så har de valt att förbise detta perspektiv, det är förstås mycket olyckligt.

Örebropartiet vill möjliggöra för kommunens rörelsehindrade att kunna lägga förslag på förbättringar av det offentliga rummet. Det är behoven som ska vara ledande i arbetet att förbättra det offentliga rummet, synpunkterna från de behövande ska utgöra underlaget för förbättringsarbetet.

Förbättra bostadsanpassningarna

Det är mer ekonomiskt gynnsamt för kommunen att bistå de medborgare som har behov av bostadsanpassning istället för att lägga åtskilliga timmar på att mäta millimeter hit och millimeter dit i syfte att kunna neka individer hjälp.

Det måste bli ett slut på det ettriga tjafsandet från utredare och tjänstemän. Behöver en medborgare bostadsanpassning ska medborgaren få bostadsanpassning. Inte en halv bostadsanpassning, inte en tioprocentig. En fullständig bostadsanpassning. Det är inget att orda om.

Örebropartiet är redo att skjuta till extra resurser till detta område

Följ upp bostadsanpassningarna

Örebropartiet vill inte bara förbättra bostadsanpassningarna, vi vill även förbättra kontrollen av bostadsanpassningarna så att lejda entreprenörer inte tar sig friheter att fuska med kvaliteten eller fakturan.

Att lova mer resurser till ett område ska i regel alltid också förenas med utökad kontroll över hur dessa resurser används.

Politikerna har ansvar för besluten

Vad många inte vet är att det ytterst är politiska beslut i kommunens nämnder som avgör vilka som får stöd och inte. I praktiken handläggs det hela av tjänstemän på delegation från nämnderna, men ytterst är det politikernas ansvar att besluten blir rätt och att kommunen faktiskt hjälper dem som behöver stöd.

De som verkar ha allra minst koll på var ansvaret ligger är politikerna själva. De delegerar beslut om assistans och stöd till tjänstemän för att sedan strunta i hur det faktiskt blir, informationen som kommer tillbaka till nämnderna är bristfälliga och felaktiga avslag ifrågasätts sällan eller aldrig.

Örebropartiet anser att om besluten är politiska är det politikerna som har ansvaret – och assistans är en politisk fråga. Om ärenden delegeras ska man i nämnden ändå ha järnkoll på vilka beslut som fattas och varför. Detta skiljer oss från övriga partier.