Invandring

Örebropartiet förespråkar en skärpt invandringspolitik där de som gör rätt för sig belönas och de som missbrukar sin chans från samhället får möta konsekvenser av sina handlingar.

Vi förespråkar en integrationspolitik som ligger i linje med FN:s rekommendationer, en politik som syftar till att införliva invandraren med det svenska samhället.

Programmet i punktform:

 • Örebropartiet förespråkar minskad invandring
 • En integrationspolitik för invandrarens fullständiga införlivande med samhället.
 • Värna kommunen och regionens intressen - även gentemot statliga myndigheter
 • Offentligfinansierat tolkstöd upphör efter tre år
 • Successivt överta verksamheter från privata aktörer inom det invandringsrelaterade området
 • Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag
 • Krav på kurser i samhällsorientering
 • Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket
 • Skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem
 • Kombinera svenskkurser med yrkesutbildning
 • Stängning av islamisternas verksamheter
 • Bekämpa kolonisatörer och utländskt inflytande
 • Nej till böneutrop i Örebro
 • Nej till könsstympning av barn
 • Ökade satsningar emot hedersvåld
 • Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden
 • Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
 • Stimulera återvandring

Vår integrationspolitik syftar till assimilering

Örebropartiets integrationspolitik har assimilering som mål. Assimilering innebär att en invandrare till fullo införlivas med sitt nya land genom att anamma de seder och bruk som finns här. Vår politik ligger således i linje med FN:s flyktingkonvention, artikel 2 och 34:

Artikel 2

 "Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to the measures taken for the maintenance of public order."

Artikel 34

 "The Contracting States shall, as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees."

I den svenska översättningen används termen "införlivas med samhället" istället för assimilering, men innebörden är densamma. När vi talar om vår integrationspolitik är detta också vad som åsyftas.

En assimileringsprocess sker sällan per automatik, den ställer krav på samhället, men också på individen ifråga att göra det som krävs för att bli svensk i mer än enbart en juridisk bemärkelse. Vi förespråkar en öppen svenskhet, där din hudfärg, religion, eller sexualitet är helt irrelevant. Vi vänder oss således emot essentialistiska och rasistiska idéer som hävdar att en person inte kan bli svensk på grund av en viss hudfärg eller dylikt.

Vi strävar efter att invandrare ska införlivas med samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta vill Örebropartiet möjliggöra genom en rad reformer och krav. Vi vill hjälpa de som kommit hit, och har legitima skäl att vistas här, till att bli ett med vårt samhälle.

Samtidigt kommer vi slå ner på de aktörer som vill förhindra och förstöra möjligheterna att uppnå ett jämlikt samhälle där medborgarna lever efter liknande villkor, de som istället förespråkar segregering och parallellsamhällen. Detsamma gäller de som inte sköter sig, exempelvis genom att begå brott och därigenom visar att de inte ska eller vill bli en del av vårt samhälle. De som missbrukar sin chans kommer möta konsekvenser beträffande fortsätta möjligheter att erhålla stöd och hjälp från en kommun eller region där Örebropartiet har makt.

Eftersom den övervägande majoriteten av invandrare är laglydiga människor, kommer detta enbart drabba de som inte kan hålla sig från att fuska, råna, våldta eller begå andra typer av grova brott. Örebropartiet ser ingen anledning till att utländska brottslingar ska förlänas generösa ersättningar och hjälp från svenska samhället när det finns så många andra i behov av det.

Den svenska migrations- och integrationspolitiken har svävat iväg, något som givetvis hänger ihop med politikerelitens svaga förankring i verkligheten. Resultatet av den förda politiken, som såväl S-styren som M-styren ihärdigt praktiserat, har resulterat i ett oerhört segregerat samhälle. Örebro är ett tydligt exempel på detta.

Alternativet till en assimileringspolitik är ett samhälle som präglas av etniska och religiösa enklaver och konflikter.
Tendenser till klanstyre eller annat som undergräver statsmaktens styre kommer Örebropartiet att bekämpa.

Vi strävar efter att värna och utveckla samhället i en jämlik och sekulär riktning, där barn ska ha samma möjligheter och villkor att kunna utvecklas, alldeles oavsett deras föräldrars bakgrund.

Så länge det sker en invandring till Sverige kan vi inte uppnå ovanstående utan en aktiv assimileringspolitik. Det visar inte minst de senaste decenniernas förda politik på området.

Samtidigt kommer vi inte klara av att assimilera in i alla i majoritetskulturen om andelen invandrare fortsätter att öka.

Svenska välfärdssystemet kräver assimilering för att fungera

Örebropartiet ser inte assimilering som ett självändamål, vi förespråkar assimilering eftersom den svenska samhällsmodellen inte kan fungera utan maximal sysselsättning och en gemensamt internaliserad värdegrund.

Vår välfärdsstat är beroende av att alla som kan arbeta också arbetar, annars kan vi inte finansiera den samhällsmodell som våra förfäder genom möda och slit byggt upp. Det är därför av största vikt att varje individ som kommer till Sverige införlivas i produktionen, genom att arbeta och därigenom bidra till att bära mer än sin egen vikt i ekonomin.

I dagsläget kostar invandringen mer än vad den inbringar. Detta måste vändas, Örebropartiet är beredda att göra vad som krävs på kommunal och regional nivå för att uppnå det.

Våra offentliga institutioner kräver en gemensamt internaliserad värdegrund för att kunna fungera. Det är inte statens våldsmonopol som förhindrar medborgare från att försöka utnyttja varenda möjlighet att fuska och sko sig, det är medborgarnas ideologiska inställning gentemot samhället som hindrar dem. Denna ideologi är inte av naturen given utan snarare en produkt av de materiella omständigheter man formas av om man växer upp i det svenska samhället, med dess närvarande centralstat och dess egalitära, sekulära och demokratiska ideal.

Att man blir en produkt av den omgivning man växer upp i är inget unikt för Sverige, det gäller alla världens länder. Så även om man växer upp i ett strikt religiöst och patriarkalt klansamhälle utan centralstat. Då kommer man få en uppsättning värderingar av och för den typen av samhälle.

Ens värderingar och världsbild förändras inte samma sekund man kliver över svenska gränsen. De består och därför krävs ett aktivt arbete med att bland annat skola in människor i vår syn på exempelvis demokrati, sexuell och religiös frihet, yttrandefrihet och statens legitimitet.

Majoriteten av de invandrare som kommit till Sverige de senaste åren kommer från länder med diametralt annorlunda synsätt på många av de grundläggande principer som vi svenskar håller som sanna.

Vissa anammar dessa värderingar och anpassar sig till sitt nya hemland varpå ens barn växer upp med liknande förutsättningar som barn till inhemska svenskar. Många andra väljer, av olika anledningar, att inte göra det - detta leder i förlängningen till enorma problem.

Den ökade mängden gruppvåldtäkter, mot såväl kvinnor som män, har till stor del att göra med inflödet av individer från länder med en radikalt annorlunda syn på sex, kvinnor och jämställdhet, Bland annat sticker afghaner ut i statistiken gällande våldtäkter mot pojkar. Betyder det att alla afghaner är våldtäktsmän? Nej. Men det betyder att svenska samhället måste bli bättre på att i ord och handling visa vad det är som gäller i det här landet.

I det här landet är vi jämställda. Man ska behandla polisen, läraren, sköterskan, busschauffören eller chefen med samma respekt oavsett om det är en man eller kvinna. Om detta inte kan respekteras kommer en rad nya problem behöva hanteras. Det är inte bara moraliskt fel att hantera män och kvinnor olika, det leder till en rad opraktiska situationer där skolundervisning, sjukvård och myndighetsutövning försvåras avsevärt.

Vårt system kräver således en gemensamt internaliserad värdegrund för att fungera.

Till skillnad från många politiker i de andra partierna är vår hållning att aldrig kompromissa om dessa grundläggande och självklara principer.

De som kommer till Sverige ska anpassa sig efter Sverige. Passar det inte kan man söka sig någon annanstans så kan vi nyttja våra skattemedel till de som är i större behov av dem.  

Även försäkringsbedrägerier har skjutit i höjden i samband med ökad invandring till Sverige.

Det är tyvärr inte en ovanlig inställning att det är okej att leva på de otrogna eftersom de varken följer Islam eller är en del av den egna klanen. Om samtliga medborgare hade den typen av inställning och verkligen gick in för att fuska så skulle vårt välfärdssystem krackelera.

De som fått betala för att politikerna inte agerat emot det här är människor som är i behov av hjälp, barn som blir av med sin assistans eller sjuka och gamla som blir lidande av resursbristen i välfärden. De som inte har samma möjligheter att skrika, demonstrera eller sittstrejka utanför riksdagen i Stockholm.

Assimilering är således ett måste om vi ska bevara ett svenskt välfärdssamhälle. Det krävs att man kommer ut på arbetsmarknaden och anammar de värderingar som krävs för att det här samhället ska kunna fungera.

Att företräda kommunens och regionens intressen

Örebropartiet företräder medborgarna i kommunen och regionen. Vi har till uppgift att se till kommunens och regionens objektiva intressen.

Desto fler individer som ska assimileras in i ett samhälle, desto svårare och dyrare blir det.

Därför hade Örebropartiet föredragit en situation där migrationstrycket mot Sverige och dess kommuner minskade. Det bästa vore om den belastande migrationen till Sverige i princip upphörde helt, under en lång rad år framöver. Örebropartiet kan påverka inflödet av migranter i en viss utsträckning, men de avgörande besluten fattas på statlig nivå.

Det vi kan göra på kommunal och regional nivå är att hantera medborgarnas skattemedel på ett bättre sätt så att inte andra sektorer blir lidande för att politiker i Stockholm tvingar våra kommuner och vår region att ta emot fler än vad vi har kapacitet till.

Örebropartiet kommer således att spara in på flera av de invandringsrelaterade kostnader som offentlig sektor på kommunal och regional nivå fått stå för.

Det är dock inte enbart en fråga om ekonomiska resurser, det handlar även om institutionella resurser. Det krävs handläggare, tjänstemän, lärare, sköterskor, vakter och andra tjänster som inte kan, eller har kunnat, anställas i samma takt som Sverige tagit emot människor.

Desto fler som ska slussas via integrationsprocesserna, desto fler tjänster och skattemedel kommer behövas för att hantera processerna. Det finns således, med all önskvärd tydlighet, begränsningar för vad vi klarar av att hantera.

Detta förhållande påverkas inte enbart av hur många som ska integreras i Sverige, det påverkas också av vilka dessa människor är. Om migranterna kommer från kulturer som har diametralt annorlunda synsätt på staten, religionen, jämställdheten osv, kommer dessa individer att kräva mer resurser och tid i anspråk än vad motsvarande mängd norrmän skulle göra, utifall de skulle migrera till Sverige.

Detsamma gäller utbildningsnivån och möjligheterna att snabbt kunna slussas in i produktionen. I en avancerad ekonomi som den svenska kommer en analfabet ha sämre förutsättningar att få ett jobb än en utbildad läkare. Detta är också något som ska tas i beaktning.

Ser vi till merparten av migranterna som kommit till Sverige rör det sig om ett stort antal människor med låg eller ickebefintlig utbildning och från kulturer som är mycket annorlunda den svenska.

Att spara in på invandringskostnader innebär inte nödvändigtvis att assimileringsprocessen försämras, tvärtom, kan det snarare i flera fall leda till starkare incitament att lära sig svenska och skaffa sig ett arbete.  

Aktörerna som står i vägen för en assimileringspolitik

Trots att Sverige måste bedriva en assimileringspolitik för att inte slitas isär finns det aktörer i det här landet som arbetar för att hindra en assimileringsprocess.

Dit räknas bland annat klanledare, islamister, politiska aktivister och rasister. Klanledare vill gärna behålla sin position som just det och motarbetar därför oftast statens försök att få ökat inflytande över klanens medlemmar. Om det inte finns parallella samhällen är det svårt att agera klanledare.

Islamister arbetar aktivt för att segregera muslimer från majoritetssamhället samtidigt som de vill göra sig till talespersoner för samtliga muslimer och utgöra kanalen mellan muslimska enklaver och majoritetssamhället. Islamister har varit mycket framgångsrika i det här arbetet i Sverige och har bland annat kommit över hundratals miljoner i bidrag till sina föreningar och skolor. De bjuds inte heller sällan in till debatt i radio, tv och tidningar som självutnämnda talespersoner för Sveriges muslimer.

Inom såväl media som politiska partier finns individer som tror att ett segregerat samhälle är någonting önskvärt och genuint gott. Dessa människor har sällan fått uppleva att grannarna skriker hora för att man har för korta byxor, att döttrarna blir mobbade för de inte bär slöja eller att invandringen medfört något mer än billig arbetskraft, falafel och kebab. Dessa individer brukar vara motståndare mot assimilering för dem tror att det är ett uttryck för rasism. Det är snarare tvärtom. Rasister avskyr nämligen assimilering. De är motståndare till en assimileringsprocess eftersom de motsäger sig så kallad "rasblandning".

Försvara våra medborgares intressen gentemot migrationsverket

Till följd av de verklighetsfrånvända politikernas migrationspolitik har trycket på Sveriges kommuner och regioner ökat enormt. Det har gått så långt att kommuner och regioner tvingas bortse från regelverk och lagar för att kunna vara migrationsverket och den statliga nivån till lags.

Migrationsverket förutsätter mer eller mindre att en kommun ska bryta lagar för att kunna ta emot de migranter som prackas på den. De vill bli av med dessa så fort som möjligt och väldigt lite talar för att trycket kommer att minska.

Örebropartiet är inte som de andra partierna. Vi är partiet nära dig. Vår lojalitet ligger inte vid migrationsverkets tjänstemän, oavsett hur stressade och pressade de är av sina överordnade politiker. Vår lojalitet ligger hos er skattebetalare i kommun och region.

Vi kommer att använda oss av de lagar och föreskrifter som finns för att lindra trycket mot vår kommun och region så vi kan föra en politik vi har råd och möjlighet till att föra.

Det händer ibland att migrationsverket förutsätter att kommuner, med skattemedel, ska betala för skador som migrationsverkets gäster åsamkar på vissa fastigheter. Med Örebropartiet i maktposition kommer denna typ av skador att offentliggöras för medborgarna i syfte att medvetandegöra samtliga om situationen och vad det är man förväntas betala - samt vad pengarna skulle kunnat användas till istället, därefter kommer vi naturligtvis bestrida alla betalningskrav.

Värna medborgarnas skattemedel

Örebropartiet kommer skära ner på de invandringsrelaterade kostnaderna i kommunen och regionen. Hit räknas bidrag, subventioner, stöd, förturer osv. 

Vi kommer också ta strid mot staten när det gäller mottagande och kostnader. Vi kommer tänja på alla regler och lagar och jaga kryphål och knep för att in i det sista gynna våra kommunala och regionala skattebetalare. 

De som vill bli en del av samhället kommer att jobba för att bli det, de kommer att aktivt söka arbete och sträva efter att uppgå i majoritetskulturen. De som inte vill detta kommer inte ta några initiativ och det finns därför ingen anledning för oss att finansiera deras tillvaro. 

Genom att skära ner på gratismenyerna från samhället skapa materiella incitament att antingen flytta från kommunen och länet till ställen i Sverige där man fortfarande tillämpar kravlös utskänkning av de svenska skattebetalarnas pengar. Ett alternativ är att man tar tag i sin situation.

Även om invandringsproblemen är många så är det få politikområden där man kan lösa lika många problem genom att ta bort pengar och reducera kostnader. Men när det gäller hur generösa vi är gentemot migranter så bidrar inte sällan våra skattefinansierade stöd till att cementera migrantens utanförskap.

Istället för att skattefinansiera enklaviserande hemspråksundervisning, behöver vi lägga mer resurser på att få barn att klara skolan.

Istället för att slappt betala ut försörjningsstöd behöver vi ställa motkrav som förmår människor att lära sig att stå på egna ben. 

Istället för att vara garanterad, men därigenom också i behov av, tolk i tio, femton år – ska man tvingas till att lära sig ta sig fram på svenska språket efter att man varit i landet i tre år. 

Att på olika sätt skapa och reproducera en situation där allt fler människor blir beroende av bidrag kommer dels gynna de som verkligen vill leva på andra, dels också de politiker som bara behöver omdistribuera skattemedel för att få lätta röster.

Örebropartiet vill att båda ovanstående fenomen ska försvinna och sedan vi gör det på är inte att ödsla mer pengar, det görs snarare genom att ödsla mindre.

Offentligfinansierat tolkstöd ska upphöra efter tre år

Avsevärda summor skattemedel går åt till tolkstöd för de invånare som inte behärskar språket.

Örebropartiet vill begränsa det offentligfinansierade tolkstödet till max tre år, med vissa undantag för en del situationer eller grupper.

Situationer av exempelvis allvarlig medicinsk karaktär kan kräva en tolk för att vårdanställda ska kunna vara säkra på att patienten förstått innebörden av det som sker. Grupper som kan undantas från tolkstödsbegränsningen är exempelvis gamla människor eller personer med någon form av funktionsnedsättning som gör det svårare att lära sig språket i samma takt som yngre individer.

Det är fullkomligt orimligt att personer lever i Sverige i 10,15 eller 20 år utan att lära sig språket och samtidigt förväntar sig skattefinansierat tolkstöd för minsta lilla.

Att lära sig svenska inom loppet av tre år är fullt möjligt om man verkligen vill bli en del av samhället.

Successivt överta drift från privata aktörer  

Örebropartiet vill att det offentliga successivt övertar driften från privata aktörer gällande de åtaganden som föreligger inom det invandringspolitiska området. Anledningen till att de privata aktörerna har kunnat blomstra är för att kommuner och regioner inte varit förberedda på omfattningen av de senaste årens migration, därmed har man varit tvungna att ta in privata aktörer för att kunna tillgodose de behov som funnits.

Situationen kan liknas vid rent kaos.

Vissa privata aktörer gör ett bra jobb och tillhandahåller tjänster bättre än vad kommun och region gör. Samtidigt har exempelvis asylboendebranschen kommit att bli ett lätt sätt att sko sig på, här finns det många skattepengar att spara för den som önskar bringa ordning i det hela.

Språkkrav för rätt till ersättningar och bidrag

I Sverige gör man sin plikt innan man kräver sin rätt.

Kommunala och regionala bidrag och ersättningar ska villkoras med att man också genomför eller har genomfört en godkänd SFI-utbildning.

Visar man inte att man är villig att bli en del av det svenska samhället finns det ingen anledning för det svenska samhället att slösa skattemedel på vederbörande.

Att formalisera språkkrav är inte enbart en fråga om att avlasta tolkar eller förbättra integrationsprocessen. Det handlar också om att komma åt de kvinnor som förtrycks genom valfriheten.

Eftersom valfrihet också är valet att välja bort är det svårare för samhället att komma åt de kvinnor som tvingas vara hemma av sina män. Genom att ställa krav på att samtliga ska lära sig språket kommer dessa kvinnor inte ha något alternativ än att också få utökade möjligheter att bli en del av det samhälle som misogyna män vill hindra dem från.  

Krav på kurser i samhällsorientering

Något som efterfrågas av många invandrade är tydlighet. Tydlighet i vad som gäller i Sverige. Många har i samtal med Örebropartiet påtalat hur svårt det är att komma in i ett samhälle där det saknas tydliga riktlinjer om vad som gäller.

Därför vill Örebropartiet ställa krav på att samtliga nyanlända, utöver SFI-kurser, också genomför olika former av samhällsorienterande kurser för att skapa en förståelse för vad det är som gäller i det här landet. Kurserna kan ha varierande innehåll, men bör bland annat behandla jämställdhet, sexualitet, vad demokrati innebär och vad som är tillåtet och inte gällande barnuppfostran, för att nämna några relevanta exempel.

Vi kan inte förvänta oss att invandrare kommer att integreras till fullo av sig själva. Det är både ett individuellt och ett samhälleligt ansvar att se till att införlivningen med samhället blir så bra som möjligt.

Yrkesträning i samband med SFI

Eftersom den svenska samhällsmodellen bygger på arbete är också en förutsättning för assimilering att man vill och kan bli en del av produktionen. Många invandrare kommer från länder med väldigt annorlunda ekonomier och har därmed svårt att göra det. Vi vill öka möjligheterna att bygga yrkesutbildning i form av lärlingsskap och dylikt som en del SFI:s senare stadier – i samarbete med kollegor utvecklas en praktisk förståelse för det svenska språket men också för den svenska kulturen. Allt detta är dock beroende av att kommunen har kontroll över processen i sin helhet.

Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket

Den ökade invandringen ställer allt hårdare krav på våra offentliga finanser. Örebropartiet vill spara in på mängden skattemedel som går åt till att förse migranter med boenden.

I Staffanstorps kommun har kommunen ställt ut husvagnar som nödlösning på problemet. Liknande varianter kan göras i Örebro med billigare boenden eller modulbostäder. Detta är en post vi vill spara in på.

Det går att få till billigare boenden med en rimlig boendestandard!

För oss handlar det här inte bara om en ekonomisk fråga, det är också en rättvisefråga  att ta bort etniska gräddfiler i bostadskön. Det är inte rimligt att vi i tider av bostadsbrist låter migranter ha förtur till vissa bostäder bara på grund av att de invandrat. Det gör bostadskösystemet orättvist och underminerar förtroendet för vår offentliga sektor. Vi tycker att man ska stå i kö som alla andra.

Läs mer om detta i vårt bostadspolitiska program!

Skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem

Det ska vara ordning och reda på de anläggningar och boenden som huserar migranter. Idag är detta långt ifrån fallet. Örebropartiet har fått rapporter om rejäla missförhållanden gällande dessa verksamheters standard. I vissa fall rör det sig om extremt bekymmersamma miljöer, där boende på HVB-hem brukar alkohol eller narkotika, där anställda antingen inte närvarar i tillräcklig utsträckning eller i andra fall där anställda råkar illa ut.

Örebropartiet vill skärpa kraven på asylboenden och HVB-hem i syfte att komma tillrätta med det kaos som tyvärr råder inom allt för många verksamheter.

Vi är bland annat öppna för utvidgad kameraövervakning samt fler ordningsvakter vid boenden i syfte att höja tryggheten för de boende och de anställda.

Vi stänger de islamistiska verksamheterna!

I valprogrammet för 2018 underströk vi hur viktigt det var att kommunen skulle nyttja alla till buds stående medel för att stänga och fördriva islamisterna från Örebro. 

Under mandatperioden gjorde vi verklighet av det löftet och la förslag, på förslag, på förslag om hur man skulle kunna gå tillväga för att få bort islamisternas skolor och förskolor.

Den sammanlagda summan som S-C-KD-kartellen, med stöd från i princip alla andra partier (ja, inklusive SD), finansierade islamistskolorna med uppgick till 70 miljoner kronor per år. 

Gång på gång har Markus Allard stått i talarstolen och skrikit sig hes inför döva öronen. 

Reaktionerna från de andra politikerna var hånfulla och raljanta, men främst så handlade de andra partiernas svar om att de ville skjuta ifrån sig ansvaret på någon annan. Skolinspektionen eller regeringen skulle lösa jobbet menade, varmed dessa två aktörer i sin tur passade bollen tillbaka till kommunerna.

Efter att de andra partierna röstat ner våra förslag går det så långt att SÄPO får gripa in. Det visar sig mycket riktigt att det huserat en regelrätt IS-terrorist i en av dessa skolkoncerners styrelser. SÄPO varnar då också, precis som vi gjort år ut och år in, för att barnen radikaliseras och indoktrineras i islamism – finansierat med örebroarnas skattemedel.

Då lät det så här, lyssna: (För er som inte kan höra så är politikerna helt tysta när Markus Allard konfronterar dem)

Trots att SÄPO fick rycka in envisades ändå Kristdemokraterna med att själva utreda frågan för att dubbelkolla om man kunde anta att SÄPO verkligen hade rätt. På så sätt garanterade KD Örebro fortsatta skattemedel till dessa terroristkopplade verksamheter. Här ska dessutom nämnas att förskolor kan stängas av kommuner närhelst kommunerna önskar, alltså utan inblandning av extern part. 

Vad säger det här om våra kommunala politiker? Att man gör allt man kan för att låta regelrätta islamister – alltså inte bara ”vanliga muslimer” utan TERRORISTER – driva utbildningsverksamheter i kommunen finansierat med dina pengar? 

På samma sätt som Örebropartiet exponerade islamistkramarna för allmänheten och därigenom tvingade fram åtgärder från högsta ort ska vi fortsätta kampen mot Sveriges fiender. Det blir ingen förändring utan kamp.

Inte en krona ska betalas ut till islamister. 

Må det vara skolor, förskolor eller föreningar. All finansiering av islamism ska strypas. Islamisterna ska fördrivas från Örebro. 

För att garantera det krävs Örebropartiet.

Bekämpa kolonisatörer och utländskt inflytande!

Utöver Ryssland och Kina har också framförallt Saudiarabien, Iran, Qatar och Turkiet börjat lägga sig i svensk inrikespolitik allt mer. Trots att detta sker i ökad omfattning har Sveriges regeringar inte intervenerat i tillräcklig utsträckning.

Utöver skolor, föreningar och trossamfund har vi nu fått regelrätta islamistpartier i Sverige vars mål är att successivt utrota den svenska kulturen.

Ovannämnda stater finansierar verksamheter i syfte att splittra Sverige. 

Under senaste mandatperioden har vi fått se hur islamister med täta band till turkiska regimen formerat sig för att ta mandat i kommuner, regioner och riksdag. Om inget drastiskt görs kan vi inom en snar framtid ha regelrätta etniska konflikter i Sverige.

Ingen borde vara förvånad över det, men vi borde alla vara mycket oroade över det faktum att det inget politiskt parti vågar hantera dessa element så som de borde hanteras.  

Ponera att det var ryssar som startade skolor, förskolor och föreningar i syfte att bevara sin ryska kultur. Att det var ryssar som implementerade sina egna parallella domstolssystem och höll hela områden under sitt våld. Att ryssarna kravallade i Sveaparken för att någon bränt en Dostojevskij-bok. Att Moskva sponsrade uppbyggnaden av ryskortodoxa kyrkor där man predikade Kremls budskap. Att det var ryssar som startade partier för att stoppa ”anti-putinismen” eller ”russofobin” – hur hade vi agerat då? 

Det vi har att göra med här är regelrätta kolonisatörer och de ska behandlas därefter. Håller man inte med om det är man inget annat än en landsförrädare. Det finns inga andra ord för det.

På kommunal nivå gäller det alltså att slå ner på alla uttryck för dessa koloniala strävanden. Det kan vara förskolor, skolor, föreningar, trossamfund och annat. Alla verksamheter, som finansieras av eller kan kopplas till organisationer, nätverk eller regimer, som jobbar för att enklavisera och kolonisera Sverige måste bekämpas med full kraft. 

Om vi inte gör det kan vi se fram emot en framtid som präglas av brutala konflikter mellan svenskar och invandrargrupper. Vi måste ta kontroll innan det är för sent.  

Här kommer Örebropartiet på kommunal och regional nivå mobilisera och nyttja alla till buds stående medel för att bekämpa dessa aktörer. Vi pratar om en uppsjö av åtgärder från mindre åtgärder som nekande av bygglov, till återkommande tillsynsbesök, nedstängning av verksamheter, chockdebiteringar, vräkningar och omhändertagande av barn. 

Islamiseringen av Sverige är en aktiv, pågående och medveten process. Den måste bekämpas med en aktiv och flexibel strategi.

Att tro att de politiker som inte ens klarade av att stänga en IS-förskola skulle utgöra något nämnvärt motstånd mot dessa aktörer är inte bara att ge bort sin röst, det är också att ge bort en del av Sverige.

Med Örebropartiet vid makten får du inga sovande politiker. Då får du precis det som krävs på den kommunala och regionala nivån avseende att kontra och förebygga dessa problem.

Nej till böneutrop i Örebro

Örebropartiet säger nej till böneutrop eftersom det rör sig om en politisk manifestation. Det är ett sätt för radikalare element inom Islam att manifestera att ett område tillhör Islam. Något sådant område ska inte finnas i Örebro län.

Genom att säga nej till böneutrop tar vi också ställning för de hundratusentals flyktingar som flytt undan islamistiska regimer, däribland muslimer som inte ser någon nödvändighet i att höra böneutrop här.

Sedan 600-talet har nya uppfinningar tillkommit som kan mana människor till bön, bland annat finns det applikationer till smartphones, dessa stör inte människor i det offentliga rummet och ligger mer i linje med vår syn på religion: det är en privat sak, inget annat.

Nej till könsstympning av barn

Örebropartiet säger konsekvent nej till att regionen ska tillåta könsstympning av barn. I vissa kulturer och religioner förespråkas omskärelse av förhuden eller att klitoris ska avlägsnas. Det spelar ingen roll om dessa övergrepp kan rättfärdigas utifrån religiösa eller kulturella perspektiv.

Vi kommer försvara vartenda barn inom vårt län, alldeles oavsett vad deras föräldrar fått för sig är rätt och fel. Dessa kroppar är kroppar tillhörande våra medborgare och det spelar ingen som helst roll om de har en viss hudfärg eller religiös tillhörighet, ingen ska kröka ett hår på dessa barn även om det motiveras av kulturella eller religiösa argument.

Om föräldrar insisterar på att utföra religiösa eller kulturella snitt i sina barn, men i andra länder där detta inte är olagligt, kommer vi vid kännedom om detta att processa ärendena vidare till socialtjänsten då det inte är orimligt att misstänka barnmisshandel. Det år då barnen fyller myndig ålder kan denne individ bekosta könsstympning av sig själv, men innan det har vi en plikt gentemot varje minderårig i hela länet.

Det är alldeles för många svenska barn till utländska föräldrar som könsstympats medan politiker och myndigheter vänt ryggen till - i toleransen namn. Vi tolererar inte det.

Öka satsningarna på att bekämpa hedersvåld

Örebro kommun ligger efter i bekämpandet av hedersvåld och hederskultur. Örebropartiet vill att Örebro kommun ska utmärka sig i sitt arbete mot hedersvåld.

Örebropartiet vill utöka samarbetet mellan kommunen och de föreningar som bekämpar hedersvåld och hederskultur. Vi är villiga att ta in experter på området i syfte att utrota denna vidriga företeelse.

I Örebro län ska ingen utsättas för hedersvåld eller hederskultur. Här ska varje individ leva i frihet och jämställdhet oavsett kön, läggning eller härkomst. Svårare än så är det inte.

Örebropartiet vill se utökade satsningar kring detta inom kommunens och regionen samtliga områden. Vi måste bli bättre på att lokalisera hedersvåld och hjälpa de som utsätts. Bland annat bör skolpersonal utbildas så att vi lättare kan hjälpa våra medborgare som utsätts för detta.

Prioritera att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

Örebropartiet vill bryta invandrarkvinnors ofrivilliga utanförskap, allt för många medborgare hålls fångna i sina egna hem och hindras från att bli en del av majoritetssamhället.

Örebropartiet ser invandrarkvinnorna som en, bland invandrarna, prioriterad grupp att få ut på arbetsmarknaden. Detta eftersom en egen försörjning är det bästa sättet att bryta den isolation som många av dessa människor hittills tvingats leva under.

Kvinnor är också en prioriterad grupp för islamister att försöka ha makt över. Den typen av försök kan vi delvis underminera genom att snabbare få kvinnorna i arbete.

Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället

Det bästa ordningen är den där grova brott begångna av invandrare resulterar i utvisning. Begår man brott har man givetvis ingenting i Sverige att göra. Örebropartiet har dock inte möjligheten att fatta den typen av beslut eftersom vi enbart verkar på kommunal och regional nivå.

Det vi däremot kan göra är att villkora bidrag och ersättningar på grundval att man inte får begå brott.

Begår man grova brott visar man med all önskvärd tydlighet att man förbrukat den chans man fått av det svenska samhället. De kommande åren kommer svensk ekonomi gå allt sämre och varje skattekrona kommer räknas och behövas till viktiga sektorer. Det finns inga argument för varför vi ska slösa skattemedel på individer som inte är intresserade av att göra rätt för sig eller vara med och bygga vårt samhälle.

Läs mer om hur vi vill bekämpa kriminella HÄR.

Stimulera återvandring!

Svensk ekonomi kommer gå allt sämre. Örebropartiet är inte en del av den samling partier som kommer angripa välfärdssektorerna i ett sådant läge. För att slippa behöva hamna i en sådan situation är det viktigt att vi redan nu tittar på möjligheter för hur vi ska kunna få ner våra utgifter.

Trots de etablerade partiernas intränade läten om att svensk ekonomi behöver de migranter som vi tagit in är verkligheten en annan. De flesta som kommit till Sverige har för låg utbildningsnivå för att klara av att bära sin egen vikt i ekonomin och i slutändan innebär den förda migrationspolitiken ökade kostnader.

Vi har med andra ord för många människor att försörja. Att kompensera för detta kommer kräva massiva investeringar i utbildning och assimileringsprocesser. Det är väldigt lite som talar för att vi faktiskt kommer ha råd med allt det som kommer krävas. Det finns fysiska begränsningar för vad vi klarar av. 

Utöver de rent ekonomiska delarna har vi också ideologiska och kulturella delar som måste klaffa för att vårt samhälle ska kunna fungera.

Vi är inte som de andra partierna, våra företrädare har inte dresserats i att bädda in sanningar. Vi säger som det är. Inför valet 2018 skrev vi:

”Frågan om repatriering, det vill säga återvandring, kommer bli nästa mandatperiods stora fråga. Så låt oss vara ärliga med detta redan nu.”

Nu står vi inför valet 2022, fyra år till med en S-ledd regering som inte gjort annat än att ösa in migranter trots lögner om annat, och mycket riktigt har man nu från vissa partier sakteliga börjat diskutera just återvandring. 

Det står klart utom allt rimligt tvivel att Sverige inte klarar att införliva alla de som kommit hit. Det är också solklart att massor av människor som kommit hit absolut inte ska vara här. Exempelvis kriminella eller personer med en kolonial agenda. Vi måste förmå dessa individer att lämna landet – samtidigt som vi bedriver en effektiv assimileringspolitik för att till fullo införliva de invandrare som kan och vill införlivas med det svenska samhället. 

Frågan är dock hur. Här ska betonas att Örebropartiets möjligheter är begränsade, men vi kommer så långt vi kan försöka bidra till att stimulera en ökad återvandring, bland annat genom det vi redan nämnt i tidigare delar av vårt invandringspolitiska program. 

Vi kan inte från kommunal eller regional sida utvisa någon, däremot kan vi skapa incitament som gör det mer fördelaktigt att återvandra förutsatt att man räknas till någon av de individer som uppenbarligen inte vill bli en del av det svenska samhället med allt vad det innebär.v