Kollektivtrafik

Vi i Örebro län har stora möjligheter att i mycket högre grad dra nytta av kollektivtrafiken, som i dagsläget nyttjas långt under dess fulla potential. Men då krävs en politisk kursändring.

Örebropartiets kollektivtrafikspolitiska program i punktform:

 • Folkomröstning istället för fusk – Nej till BRT!
 • Satsa på kollektivtrafik inom ramen för de bussar vi redan har
 • Låt bussarna ha dubbdäck under vintern
 • Nolltaxa i hela länets kollektivtrafik
 • Stärka kollektivtrafiken i glesbygd
 • Återinföra nedlagda glesbygdslinjer
 • Införa anropsstyrd linjetrafik
 • Positiva till Närtrafik
 • Återinföra Flextrafiken
 • Införa storleksmässigt mindre bussar på linjer med färre resenärer.
 • Regionen ska ta tillbaka driften av reklamhanteringen
 • Erbjuda regionala företag billigare reklamplatser i kollektivtrafiken
 • Öka tryggheten för resenärer och anställda
 • Uppmuntra förekomsten bilpooler
 • Göra informationen mer lättillgänglig
 • Möjliggöra för alla medborgare att kunna erhålla en tidtabell i pappersformat
 • Öka medborgarnas inflytande över kollektivtrafiken

De partikonstellationer som styrt de senaste mandatperioderna vill fortsätta på sin inslagna politiska bana. Den politiken har, i såväl länet som i kommunerna, präglats av en negativ inställning gentemot kollektivtrafiken som koncept.

Politikerna tycks se kollektivtrafiken som något besvärligt de helst av allt skulle vilja slippa att behöva hantera överhuvudtaget. Kortsiktiga lösningar, återkommande ingrepp i linjers utformningar och en tradition av att höja biljettpriset varje årsskifte, blottlägger avsaknaden av strategi samt oviljan till att förbättra länets kollektivtrafik i sin helhet.

Den väg Örebropartiet väljer syftar till att öka användandet av kollektivtrafiken samtidigt som vi får ner kostnaderna för samhället i stort. Kollektivtrafiken ska tjäna som ett praktiskt hjälpmedel för länsborna i sin vardag och vi syftar därför till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som alternativ.

Örebro växer så det knakar något som givetvis påverkar trafiksituationen. Kommunpolitikerna har dock vid flertalet tillfällen, i praktisk handling, gjort klart för invånarna att bilister inte står särskilt högt i kurs. Färre parkeringsplatser, fler parkeringsavgifter och ökad biltrafik - samtidigt som de stora satsningarna på kollektivtrafiken och alternativen uteblivet.

Örebropartiet tycker det är fullkomligt orimligt att ge sig på bilanvändande medborgare i ett läge då det saknas tillräckliga alternativ. Därför vill Örebropartiet både förbättra trafiksituationen i kommunen överlag, men vi vill också göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Detta görs inte på bästa sätt genom att försämra för bilister, det görs genom att förbättra kollektivtrafiken.

Läs även trafikpolitiska programmet.

Folkomröstning istället för fusk – Stoppa ”Superbussarna”

Örebropartiet röstade nej till BRT och kämpade sedan för att örebroarna skulle få möjligheten att göra detsamma i en folkomröstning.

Vad som hände med den kan man läsa här:

Vi är emot BRT av följande anledningar:

 • Onödigt
 • Dyrt
 • Försämrar trafikflödet
 • Försämrar för bilister
 • Försämrar för kollektivtrafiksresenärer på glesbygden iom linjerna som lagts ner för att finansiera BRT.
 • Försämrar för kollektivtrafiksresenärer längs med BRT-stråket, som blir av med busshållplatser.
 • Genererar inte tillräcklig effekt på ökad nyttjandegrad av kollektivtrafiken per spenderad skattekrona.

Vi behöver inga jävla superbussar!

Örebropartiet vill satsa på kollektivtrafiken inom ramen för den sortens bussar vi redan har. Vi behöver inte några nya flashiga farkoster som ska snigla runt i något utgrävt solospår i 40 km i timmen.

Vi kan förbättra kollektivtrafiken enormt mycket mer utan att investera i en trams som BRT.

Gärna dubbdäck dock…

Vi behöver inga nya superduperbussar och dylikt dravel. Däremot är det tröttsamt att se hur man i ett län beläget i Norden plötsligt glömt bort hur man kör buss under vintertid.

Det är sinnessjukt att hela kollektivtrafiken ställs in bara för att det trillat ner snö på marken. Förr kunde man ha bussar trots att det snöade. Det ska gå idag också, men det blir svårt om man gör som de ansvariga politikerna gjort – nämligen tvinga bussarna att köra utan dubbdäck.

Örebropartiet tycker, till skillnad från styrande politiker, att man ska ha dubbdäck inom kollektivtrafiken när det är vinter. Att det här ens kan vara en fråga som man måste betona i ett valprogram kanske säger något om nivån på dagens kollektivtrafik och de som ansvarar för den…

Målet ska vara nolltaxa i hela länets kollektivtrafik

Örebropartiet vill göra bussbiljetterna så billiga som möjligt, där målet är en fullt ut skattefinansierad kollektivtrafik, alltså införande av nolltaxa i hela länets kollektivtrafik. Det är den enskilt mest effektiva reformen sett till spenderad skattekrona, förutsatt att måletär att öka det kollektiva resandet.

Den här typen av regional reform driver vi samtidigt som vi driver på för rejäla resursförstärkningar och satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det innebär att vi först och främst kommer prioritera vårdreformerna, men att vi över tid vill sänka biljettpriserna steg för steg för att på lång sikt uppnå nolltaxa i hela länets kollektivtrafik.

I dagsläget är det billigare för ett sällskap på fyra personer att dela på en taxi i Örebro än att ta bussen. Den irrationella situation som råder när bussresan är dyrare än taxiresan beror på ignoranta politikers slarv och ointresse. Bristen på engagemang är talande. Det saknas en politisk vilja från de etablerade partierna när det gäller att utnyttja kollektivtrafikens fulla potential.

Att införa nolltaxa i hela länets kollektivtrafik skulle medföra en rad positiva synergieffekter för trafiken och länet som helhet.

Förbättra trafikflödet
Med nolltaxa blir det billigare att ta bussen än att ta taxin eller bilen. Det är den avsevärt mest effektiva reformen sett till spenderad skattekrona när det gäller att få fler bilister att välja kollektivtrafiken.

En minskning av biltrafiken leder i sin tur till ökad trafiksäkerhet och minskat slitage på våra vägnät. Örebropartiet är således inte motståndare till att minska biltrafiken, men då ska det ske på frivillig basis genom att man gör alternativet till bilen mer attraktiv snarare än att göra som S-C-KD och deras stödpartier; försöka straffa bort bilen.

Miljövänligt
Nolltaxa bidrar även till att minska trafikens miljöförstörande effekter och är således ett av de bästa alternativen för den som vill göra trafiken mer miljövänlig. Det kanske vore något för de påstådda ”miljövännerna” i de andra partierna att fundera på istället för att, som de gjort, lägga ner kollektivtrafikslinjer för att finansiera det kontraproduktiva BRT-projektet. 

Kortare väntetid – snabbare restid
Genom införande av nolltaxa förkortas också såväl väntetider som restider. Tiden bussen behöver stå vid en hållplats minimeras eftersom resenärerna endast kliver av och på, istället för att behöva krångla med biljettautomaterna. Väntetiderna vid de mest resenärstyngda hållplatserna kan med andra ord minimeras med flera minuter, något som innebär en märkbar tidseffektivisering i längden. Eftersom biljettsystemet slopas kan även bussens samtliga in- och utgångar nyttjas samtidigt, vilket också förkortar tiden som bussen står på tomgång.

Observera att nolltaxa kortar restiden på samtliga linjer i hela länet med flertalet minuter.

En jämförelse mellan Nolltaxa och BRT – avseende restid, konsekvenser för trafiken samt kostnader.

Jämför Nolltaxa med BRT-partiernas strategi för att korta restiderna, man slår sig för bröstet över den bristfälliga kalkyl man gjort som visar att första BRT-etappen ska förkorta restiden från 30 till 24 minuter, alltså med totalt 6 minuter.

BRT-projektets totalkostnader kommer uppgå till mångmiljardbelopp, men dess förespråkare påstår att etapp 1 endast kommer kosta 250 miljoner. Låt oss därför vara generösa här och utgå från att de har rätt, vilket de inte har. Men ändå.

Etapp 1 ska reducera restiden med 6 minuter till en kostnad av minst 250 miljoner. Det innebär, förutsatt att man inte spräcker budgeten, en kostnad per minut på 250/6 = 41,6 miljoner kronor.

Om man då lägger till det faktum att BRT kommer bli ännu dyrare kommer minutkostnaden nog snarare landa på det dubbla och inkluderar man införandet av BRT i hela stan så blir det dessutom en ännu värre kalkyl. Man kan utan problem anta att kostnaden per förkortad resminut kan komma att landa mellan 50-150 miljoner kronor.

Införandet av BRT sker dessutom samtidigt som regionstyret tar bort linjer i hela länet och därmed minskar den totala användningen av kollektivtrafiken.

Inte nog med att de lagt ner hela linjer, de tar även bort hållplatser längs med BRT-linjen, varmed bland annat äldre örebroare får längre till busshållplatsen.

Med nolltaxa kortas samtliga busslinjers restid ner med flera minuter. Detta utan att gräva upp halva stan och sabotera för biltrafiken, lägga ner linjer eller busshållplatser.

Så vad skulle det kosta att finansiera nolltaxa då, dvs att täcka upp för trafikintäkterna?

Trafikintäkterna för 2020 var 109,2 miljoner kronor och för 2021 landade de på 109,3 miljoner kronor. Här ska vi dock vara rättvisa och påpeka att det rådde en pandemi med restriktioner men om vi ser till det pandemifria året 2019 var trafikintäkterna 181,4 miljoner.

Det innebär alltså, om BRT-kartellen har rätt om BRT-kostnaderna, att kostnaden för ett helt pandemifritt års kollektivtrafik motsvarar 181,4/41,6 = lite drygt 4 minuters kortare restid längs med första BRT-sträckan.

Landar BRT-summan på det dubbla motsvarar ungefär 2 minuters snabbare restid mellan Brickebacken och Centralen medelst BRT-buss ett helt års avgiftsfri kollektivtrafik för hela Örebro län.

Här får man förstås göra en avvägning, vad som är bäst.

Vi i Örebropartiet menar fortsatt att nolltaxa är det överlägset bästa alternativet när det kommer till att öka användandet av kollektivtrafiken sett till spenderad skattekrona.

Inget annat parti håller med oss om det.

Endast två partier håller med oss om att BRT är fel och sen har vi hela sex partier som röstat för införandet av BRT – varav ett av dessa nu svängt när man väl börjat bygga det.

Se utdrag från debatten om BRT HÄR.

Reformen finansierar vi genom att skära ner på onödigt dravel, se exempel på vilken typ av poster det kan röra sig om i vår regionfolder eller läs mer under stycket ”Skatt och Skuld”.

Nej till linjenedläggningar och regionpolitikernas utrotning av glesbygd och mindre orter

Regionen har lagt ner cirka 15 busslinjer de senaste åren för att finansiera BRT – flera av dem på landsbygden. I flera fall har det slagit väldigt hårt mot mindre orter och möjligheten att bo på landsbygden. Ett exempel är linje 723 som drogs in vintern 2022 varmed stora delar av Östernärke lämnats helt utan regelbunden busstrafik.

Att regionpolitikerna menar sig värna om klimatet samtidigt som de gör det omöjligt att ta sig runt i länet utan bil är ett skrattretande exempel på hyckleriet och huvudlösheten som driver besluten i regionfullmäktige.

Detta drevs igenom utan dialog med resenärerna och blottlägger återigen med all önskvärd tydlighet hur ointresserade regionpolitikerna är av att värna och utveckla en fungerande och användarvänlig kollektivtrafik för länsborna.

Örebropartiet är starkt kritiska till de försämringar som sittande regionpolitiker genomfört beträffande tillgången till kollektivtrafiken.

Istället för att försämra tillgången till kollektivtrafik strävar Örebropartiet efter att öka länsbornas möjligheter att transportera sig på andra sätt än bil. Förutom att behålla och återupprätta nedlagda linjer handlar det också om att införa flexibla lösningar så som anropsstyrda linjer och utökad närtrafik.

Anropsstyrd kollektivtrafik

Ett exempel på hur Örebro läns kollektivtrafik kan bli mer flexibel och användarvänlig är att implementera anropsstyrd linjetrafik i vissa av länets delar.

En anropsstyrd kollektivtrafik innebär att resenärerna bokar bussresan i förväg. Det ska kunna göras på ett enkelt och smidigt sätt genom exempelvis mobilapplikationer, telefonsamtal, mejlkontakt eller andra former av användarvänliga bokningssystem. Principen om att planera och förebygga är alltid att föredra framför nedläggningsiver och tunnelseende. I de flesta fall innebär det förstnämnda nästan alltid också ett billigare och mer gångbart resultat på längre sikt än hastiga och ogenomtänkta ingrepp från ointresserade regionpolitiker.

Detta ska huvudsakligen göras på linjer och avgångar som inte är lika hårt trafikerade som huvudstråken. Regelbundna pendlingsrutter måste givetvis alltid vara fasta linjer.

Graden av anropsstyrd kollektivtrafik som implementeras på en linje avgörs av vilken linje det rör sig om och hur resenärstät linjens avgångar är. Exempelvis kan en del av linjens avgångar vara fasta och trafikerade oavsett antal bokningar medan de andra avgångarna är bokningsbara.

Positiva till Närtrafik

Örebropartiet är positivt inställda till regionens system med Närtrafik, där de med långt till närmsta busshållplats kan beställa anropsstyrd trafik från sin bostad vissa tider. Det upplägget ska finnas kvar, men får inte användas som svepskäl vid nedläggning av linjetrafik så som man gjort med linje 723.

Återinför flextrafiken

Under 2019 beslutade Örebro kommun att sluta finansiera flextrafik, en sorts anropsstyrd mindre stadsbuss anpassad särskilt för pensionärer, rörelsehindrade och de som av någon anledning inte kan åka med ordinarie kollektivtrafik.

Man menade att pengarna istället skulle gå till färdtjänsten, men i samma veva slaktade man högkostnadsskyddet för färdtjänst och har en restriktiv hållning kring vem som får rätt att använda färdtjänsten. Hur pengarna används inom färdtjänsten har kommunen inte koll på.

Vi vill återinföra flextrafiken. Det är handlar om en frihetsfråga för de som använder sig av flextrafiken och behöver inte vara så dyrt då flextrafiken är ett effektivt sätt av avlasta färdtjänsten.

Anpassa fordonsstorlekarna efter trafiktätheten

I kombination med att pröva en anropsstyrd kollektivtrafik i vissa av länets delar kan även fordonsstorlekarna anpassas efter de aktuella förutsättningarna. Detta kan med fördel göras på linjer och avgångar som inte är så hårt trafikerade. Genom användning av mindre fordon, på de linjer och avgångar där det är möjligt, minskas även bränsleförbrukningen.

Mindre fordon kan även implementeras i stadsmiljö för linjer med adekvat resenärsantal. I den mån det är möjligt kan även de mindre fordonen drivas av miljövänligare bränsle.

Överta driften för reklamhanteringen

Örebropartiet vill också att regionen övertar reklamhanteringen inom kollektivtrafiken. Det avtal som politikerna skrivit under är en direkt förlustaffär för regionen och dess skattebetalare, som inte ens får tillbaka 50 procent av reklamintäkterna.

Utöka reklamutrymmena och möjligheterna att annonsera

Med nolltaxa i kollektivtrafiken ökar resandet varmed också annonsplatserna blir mer attraktiva. En ansenlig del av kollektivtrafikens kostnader kan finansieras med hjälp av reklamintäkterna.

Att reklamhanteringen är så eftersatt vittnar återigen om politikernas brist på intresse för kollektivtrafiken.

Gynna våra lokala och regionala företag i reklamhanteringen

Självklart ska det vara mer fördelaktigt för lokala och regionala företag att annonsera i vår kollektivtrafik. Det finns ett egenintresse i att gynna det lokala och regionala näringslivet, varmed man bör titta på möjligheterna att erbjuda fördelaktiga erbjudanden för företagen inom Örebro län.

Förbättra kvaliteten och bussförarnas villkor

Många bussförare vittnar om brister i arbetsvillkoren. Med Örebropartiet vid makten får bussförarna en arbetsgivare som kommer se till de anställdas bästa. Att förare inte hinner gå på toaletten eller ta ordentliga raster hämmar förarkapaciteten och utgör i förlängningen en trafikfara.

Örebropartiet vill även skärpa kraven för anställning inom kollektivtrafiken i syfte att förbättra verksamhetens kvalitet. Det gäller inte bara förare, det gäller även ledningscentral och chefer. Det är inte försvarbart att bussar försvinner iväg på villovägar för förarna inte vet vart de ska köra. Sådant ska inte hända, men är trots allt inte ovanligt inom Örebros stadstrafik.

Stärk tryggheten för resenärer och anställda

Örebropartiet vill stärka tryggheten för kollektivtrafikens resenärer och anställda. Många av de problem som uppstår på våra bussar har ofta med andra sociala problem i samhället att göra, något som kräver politiska åtgärder på andra områden än just kollektivtrafiken.

Resenärer som vägrar betala för sig på bussen är ofta en källa till konflikt för bussförarna. Med nolltaxa slipper bussförarna ta den konflikten, resenären betalar istället resan via skattsedeln.

Aggressiva personer kommer dock fortsatt vilja vistas på våra bussar. Det problemet kan hanteras genom fler ordningsvakter. Vi vill implementera ett system där bussförare har någon annan nära till hands, antingen genom anrop via komradio eller att en ordningsvakt åker med på de linjeavgångar som tenderar att vara lite extra turbulenta, exempelvis helgkvällar.

Vi är också positivt inställda gentemot övervakningskameror och dylika verktyg som hjälper till att identifiera individer som beter sig illa mot medresenärer och bussförare.

Regionen måste bli bättre på att driva rättsliga processer gentemot dem som önskar sabotera kollektivtrafiksresandet. Det här är något man slarvar med idag. Att starta bråk med föraren eller resenärer ska givetvis följas upp med böter eller andra rättsliga åtgärder.

Uppmuntra förekomsten av bilpooler

Örebropartiet är positivt inställda till att uppmuntra tillkomsten av bilpooler. En bilpool kan exempelvis vara att boende i ett kvarter, en grupp vänner, eller att boende i ett hyreshus delar på en gemensam bil.

Vi är öppna för att introducera kommunala och regionala bilpooler om intresse finns. Vi är också för att kommunen och regionen ska möjliggöra och förenkla förekomsten av bilpooler, bland annat genom att lista de bilpooler som finns i kommunen och regionen på kommunens och regionens hemsidor, eller att på andra sätt tillgängligöra för medborgare att ansluta sig till en bilpool.

För personer som inte använder bilen så många gånger i veckan, kanske när man åker och storhandlar eller utför liknande bestyr, kan det ibland kännas onödigt att bekosta en egen bil. Då kan bilpoolen vara ett bättre alternativ, där man helt enkelt delar på en bil med andra.

För de kommunala och regionala bilpoolerna ska självklart de mer miljövänliga fordonen användas. Bilpoolen är således ett sätt för kommunen och regionen att minska miljöpåverkan samtidigt som man möjliggör för fler örebroare att kunna ha tillgång till en bil, men till en låg kostnad.

Förbättra informationen kring kollektivtrafiken

Information om kollektivtrafiken är otillräcklig, svårtillgänglig och inte anpassad efter hela befolkningen.

Alla som vill ska kunna få en tidtabell i pappersformat

Många pensionärer vittnar om att det är svårt att få tillgång till en tidtabell. Vi vill göra det möjligt att enkelt, och avgiftsfritt, kunna beställa hem tidtabeller i pappersformat och ”prenumerera” på en personlig tidtabell med de linjer och den information man har nytta av. Vi tycker det är en självklarhet.

Tyvärr anses det dessvärre som en kontroversiell fråga bland de politiker som genom symbolaktioner önskar måla upp en bild av att de intresserar sig för miljön.

Alla medborgare är inte vana vid smartphones eller datorer, det finns fortfarande många medborgare som föredrar tidtabellen på papper. Vill politikerna värna om miljön föreslår vi att de röstar för våra förslag om Nolltaxa och bilpooler istället.

Förbättra informationen vid hållplatser och ombord på bussarna

Även vid hållplatser och ombord på bussarna kan informationen förbättras. Det ska gå att se varje avgång ombord på bussen och vilken hållplats man närmar sig. Extra viktigt är det att det syns när avgångstider ändras på grund av förseningar eller annat strul. Detta ska förtydligas med bättre skyltsystem, linjekartor och tydliga utrop.

Öka det demokratiska inflytandet över kollektivtrafiken

Vid planerade förändringar av busslinjer eller dylikt ska resenärer och aktörer som påverkas av de planerade besluten involveras i beslutsprocesserna. Länets kommuner ska ges utökat inflytande över länstrafiken genom adjungering i trafiknämnden och samråd med deras kommunfullmäktigen.

Extraläsning

Folkinitiativet emot BRT - 2021

Örebropartiet var under 2021, tillsammans med L, SD och oberoende Trafikupproret, delaktiga i folkinitiativet emot BRT som närmare 15 200 örebroare skrev på för. Initiativet hade till syfte att få till en kommunal folkomröstning om att stoppa BRT.

Många, men inte alla, känner till turerna kring folkinitiativet. Alltså hur Örebro kommuns styrande politiker och tjänstemän saboterade örebroarnas möjligheter att få säga sitt i en folkomröstning. Det var dock inte de lokala medierna som avlöjade alla oegentligheter, det var vi i Örebropartiet som gjorde det.

Det mesta finns sammanställt i vår överklagan till förvaltningsrätten.  

Vi uppmanar dig att sätta dig in i turerna kring vår kamp för att få till en folkomröstning om BRT.

Läs mer HÄR.  

Folkinitiativet Nolltaxa Örebro – 2012-2013

Innan en något yngre Markus Allard grundade Örebropartiet startade han hösten 2012 folkinitiativet Nolltaxa Örebro. Ett folkinitiativ möjliggör för medborgare att kräva en folkomröstning. Det krävs 10% av en kommuns eller regions röstberättigade befolknings underskrifter för att frågan ska gå vidare för behandling av politikerna i fullmäktige.

Mellan mars och september 2013 samlade folkinitiativet Nolltaxa Örebro in över 12500 underskrifter för att få till stånd en folkomröstning om införande av nolltaxa i kollektivtrafiken. Trots det massiva stödet och att folkinitiativet klarat procentkravet med råge avslogs det av kommunens tjänstemän.

Den officiella anledningen som angavs var att datumen var skrivna på olika sätt. Örebroare hade antingen skrivit datum med ett snedstreck mellan dag och månad följt av ett bindestreck mellan månad och år. Andra örebroare skrev datum i form av dag, månad, år. I Sverige kan man skriva datum på flera olika vedertagna sätt, något som örebroare är väl medvetna om. Lagen säger ingenting om att varje datum måste skrivas enligt samma metod. Det tyckte däremot kommunens tjänstemän varmed folkinitiativet avslogs innan politikerna ens behövde ta ställning till de över 12 500 kommuninvånare som krävde en folkomröstning.

Det är inte ovanligt att folkinitiativ avslås. Över 90 procent av folkinitiativen implementeras aldrig. Det finns en uppsjö av demokratiforskning som visar hur demokratiska innovationer, vars syften är att öka deltagande och vitalisera demokratin, i själva verket behandlas som direkta hot av de sittande politikerna och tjänstemännen - som behandlar demokratin som sitt egna revir.

Kommunens behandling av folkinitiativet stärkte kretsen kring Nolltaxa Örebro i övertygelsen att det krävs nya partier för att kunna påverka politiken. Detta eftersom de gamla partierna vuxit fast på sina poster, svävat iväg från folkflertalets vardag och verklighet och är fullkomligt ointresserade av att hörsamma och tillgodose folket och dess behov.

Örebropartiet vill inte bara förbättra kollektivtrafiken i enlighet med örebroares önskemål. Vi förespråkar mer kanaler och möjligheter för medborgare att utöva en direkt påverkan på politiken.

Nolltaxa i andra städer

Nolltaxa implementeras i allt större utsträckning i städer världen över. Det rör sig om alltifrån mångmiljonmetropoler som Chengdu till små kommuner med få invånare som Avesta eller till glesbefolkade och till ytan stora kommuner som Kiruna.

Ibland hävdas det att billigare biljettpriser inte påverkar resandet, men det är inte sant. När Sala införde nolltaxa på prov ökade det med 44,3 %. Sedan 2021 har de infört nolltaxa permanent.

Ett annat känt exempel är Estland, som först införde det i huvudstaden Tallinn och sen i hela landet.

Under 2022 har flera europeiska länder såsom Spanien och Tyskland andra sänkt biljettpriser för att hjälpa hushållen och öka resandet. Här ligger alltså Sverige tyvärr efter.