Kultur och Fritid

Örebropartiet vill subventionera barn och ungdomars engagemang i kommunens och regionens ideella föreningar och strypa bidragen till de föreningar vars verksamhet syftar till att isolera och segregera grupper från det svenska majoritetssamhället.

Örebropartiet vill:

  • Slopa enprocentsregeln
  • Införa möjligheten till subventionerad fritidsaktivitet
  • Strypa bidrag till föreningar som försöker isolera och segregera grupper från det svenska majoritetssamhället.
  • Cajsa-Warg-doktrinen gällande lokalnyttjande
  • Inför crowdsourcing-funktion för lokala föreningar
  • Bibliotek för alla, men inte för allt: fokus på folkbildning
  • Låt barnen ställa ut på Open Art för att spara pengar
  • Sälj ut konst

Örebro län är inte isolerat från det svenska klassamhället. Även här växer barn och ungdomar upp med vitt skilda förutsättningar, beroende av föräldrarnas ställning i samhället.

Örebropartiet har inte förmågan att kunna avskaffa dessa skilda förutsättningar men vi kan i den mån det är möjligt och samhällsnyttigt kompensera för dem.

Vissa barn kan ägna fritiden åt en mängd olika aktiviteter. Andra barn får spendera fritiden med att dra runt i sina bostadsområden. Fritiden spelar roll. En meningsfull fritid har positiva effekter på skolresultaten och ger barn och ungdomar extra verktyg till att utvecklas i en, för samhället, positiv riktning. Barn och ungdomar som inte stimuleras kommer prestera sämre i skolan och ha lättare att hänfalla till antisocialt och samhällsdestruktivt beteende.

I många av kommunens och länets ideella föreningar kryllar det av eldsjälar som kan fungera som positiva förebilder för våra barn och ungdomar. Örebropartiet vill ta bort ekonomiska hinder för dessa förebilder och ungdomar att mötas. Vår politik syftar till att möjliggöra för fler barn och ungdomar att bli medlemmar i en ideell förening och via sitt engagemang ägna sin fritid åt aktiviteter som stärker både dem som samhället i stort.

Örebropartiets politik stärker därmed såväl barnen och ungdomarna som de ideella föreningarna.

Subventionerad fritidsaktivitet

Vi vill möjliggöra för samtliga barn och ungdomar, i åldrarna 7-15 år, att få en fritidsaktivitet subventionerad genom att erbjuda en subvention upp till ett värde av 1000 kronor per år. Subventionen ska kunna nyttjas till en rad fritidsaktiviteter som exempelvis idrottsutövning, musik eller dans. Subventionen ska kunna helt eller delvis finansiera föreningsmedlemskap och/eller utrustning.

I Örebro kommun motsvarar kostnaden för detta förslag mindre än hälften av det politikerna plockar ut i löner, arvoden och ersättningar varje år.

Huruvida det är mest fördelaktigt för samhället att prioritera politikers höga löner eller barn, ungdomar och ideella föreningar är något som delar partierna i två läger. På ena sidan, i det ena lägret, står de andra partierna, de vill hellre spendera pengarna på sig själva i form av fortsatt höga politikerlöner och arvoden. På andra sidan står vi i Örebropartiet. För oss är det inget svårt val. Vi tar från politikerna och ger tillbaka till folket.

Slopa enprocentsregeln

Örebro kommun tillämpar något som heter ”enprocentsregeln” som innebär att en procent av det investerade
beloppet i exempelvis en byggnation ska användas till inköp av konst och utsmyckning.

Det är alltså pengar som hade kunnat gått till kärnverksamhet men istället slösas på konst och utsmyckning,
som exempelvis kromade äppelskrutt.

Hur onödiga dessa utgifter är illustreras med all önskvärd tydlighet av att kommunen sen inte ens förmår hålla
reda på den konst man köpt in. Det har tidigare rapporterats om att kommunen slarvat bort konstverk för
många miljoner, bland annat Strindbergtavlor för 20 miljoner kronor. Enligt en SR-artikel från 2019 ska 800 av Örebros 8000 konstverk vara borttappade.

Ändå fortsätter kommunen att köpa in konstverk enligt den så kallade ”enprocentsregeln”.

Det innebär att bara konsten för Kulturkvarteret ska ha kostat mellan 6 och 7 miljoner. Konstinköpen i samband med BRT kan komma att uppgå till 10 miljoner kronor. Konstinköpen i samband med projektet Vätternvatten kan komma att kosta mellan 40 och 100 miljoner.

Bara konsten alltså.

Örebroarna betalar skatt med förhoppningen om att det ska komma dem till del. Då är det fullständigt orimligt
att vi slösar bort deras pengar på konst! Vi vill slopa enprocentsregeln i hela kommunkoncernen.

Crowdsourcing-funktion för lokala föreningar

Vi tycker inte att kommunen ska lägga miljontals kronor på konst ingen vill ha såsom kromade äppelskrutt.

Då är det bättre att införa en crowdsourcing-funktion på kommunens hemsida för lokala föreningar. Det innebär att de som har idéer och tankar får möjlighet att presentera dessa via kommunens hemsida och att kommuninvånare får möjligheten att att frivilligt ge ekonomiska bidrag till dessa projekt.

Därmed kan föreningar och medborgare enkelt själva finansiera sina projekt om de exempelvis vill måla en vägg eller ställa ut ett konstverk på ett torg. På så sätt blir offentlig utsmyckning extremt mycket billigare och mer i linje med vad folk faktiskt vill se.

Integrationsfrämjande justering av föreningsbidragen

Det svenska föreningslivet har i de flesta fall en positiv inverkan på samhället, inte minst när det gäller att integrera invandare i den svenska gemenskapen, där kan även föreningslivet bidra till att lära såväl barn och ungdomar som vuxna både vårt språk och vår kultur. Föreningslivet kan således erbjuda ytterligare möjligheter till lyckad integration.

Det förutsätter dock att berörda aktörer är intresserade av att så ska ske.

Med tiden har systemet med föreningsbidragen kommit att missbrukas och utnyttjas i allt högre grad. Politikers slapphet och korruption kombinerat med etniska och religiösa enklavers strävan efter segregering har resulterat i att skattebetalarnas medel gått till destruktiva ändamål.

Idag händer det att politiker gör upp med etniska enklaver i gengäld mot organiserade röster. En etnisk eller religiös förening beviljas bidrag i gengäld mot att föreningens medlemmar röstar på politikern ifråga. Mörka krafter, som exempelvis islamistiska organisationer, vinner mark, delvis tack vare att de finansieras med svenska föreningsbidrag. Dessa krafter har knappast intresse av att gynna integrationen, tvärtom, de vill förvärra den redan existerande segregationen. Allmänna medel som skulle kunna användas till lyckad integration missbrukas istället i syfte att spä på en ökad segregation.

Till skillnad från de andra partierna ser Örebropartiet ett akut behov av att stoppa möjligheterna för destruktiva aktörer att sko sig via vårt föreningsliv. Våra skattemedel ska gå till de föreningar vars verksamheter stärker folkhälsan, kulturen, jämställdheten, integrationen och demokratin, inte till de krafter som underminerar detsamma. Det allmännas pengar ska gå till det allmännas väl.

Örebropartiet kommer därför genomföra en ordentlig översyn av föreningsbidragen och stoppa utflödet av det allmännas medel till de föreningar som missbrukar bidragspengarna och hänger sig åt destruktiv och segregerande verksamhet.

Det kommer inte bara resultera i ett hårt slag mot extremister som vill vårt samhälle illa, det kommer dessutom innebära en ekonomisk besparing för kommun och region.

Cajsa-Warg-doktrinen gällande lokalnyttjande

Trots att en musiksal eller gympasal endast nyttjas en liten del av dygnet betalar skattebetalarna full hyra för den 24/7. Det är fascinerande hur man kan påstå att det saknas lokaler för basketföreningar eller musiklärare när flertalet rustade gympasalar och musiksalar gapar tomma efter skoldagens slut.

Även här skulle vi kunna nyttja ”man-tager-vad-man-haver”-principen och spara pengar för såväl kommunen som föreningar bara genom att lägga en gnutta extra energi på att koordinera och tillhandahålla med de lokaler vi redan har.

Bibliotek för alla men inte för allt

Folkbiblioteken ska vara till för alla, men inte för allt. De är navet för den allmänna folkbildningen och förvaltningen av vårt gemensamma kulturarv. Därför ska de i lugn och ro tillåtas vara just det, snarare än allhus, fritidsgårdar eller stökiga mediecenter.

Verksamhetens form och innehåll måste såklart tillåtas en stor bredd för att tjäna kommuninvånarnas olika bildningsbehov – exempelvis IT-vägledning för äldre – men aldrig på ett sätt som går ut över kärnuppdragen.

Oavsett vad är biblioteken ingen plats för stim och stoj. Det handlar inte så som socialdemokratiska debattörer brukar hävda om någon förtryckande ”tysthetsnorm” utan en grundläggande förutsättning för bibliotekens verksamhet.

Tyvärr har örebropolitikernas beslut hittills snarare bidragit till att göra biblioteken fattigare och otryggare istället för tvärtom. När man skulle flytta verksamhet till det nya skrytiga kulturkvarteret varnade Örebropartiet att det skulle behövas vakter där som inte räknats in i den redan skyhöga prislappen. Politikerna vägrade lyssna och sedan dess har mycket riktigt vakter behövts hyras in då lokalerna fyllts med narkotikamissbruk, öppen drogförsäljning, blodiga kanyler, stök, bråk och nedskräpning.

Under samma flytt till de nya lokalerna i Kulturkvarteret fick man kassera ett tusental hyllmeter med böcker ur sina boksamlingar, eftersom det nya prestigebygget inte var lika bra anpassat för biblioteksverksamhet som Stadsbibliotekets lokaler var. 

Bokbussar och kompletterande biblioteksformer

Om bibliotekens allmänna tillgänglighet inte ska bli en tom paroll måste den gälla hela kommunen. Bokbussar är bra. Samtidigt får de inte användas som ursäkt för att lägga ner de fasta biblioteksfilialerna så som man för några år sedan gjorde på Vinön.

För att ytterligare tillgängliggöra litteratur i hela kommunen vill Örebropartiet komplettera folkbiblioteken med alternativa biblioteksformer såsom föreningsbibliotek, bokbyten, arbetsplatsbibliotek och lokala läsrum.

Låt barnen ställa ut på Open Art för att spara pengar

Örebros ekonomi är ansträngd varmed fullmäktige kommer behöva genomföra besparingar i den kommunala
budgeten. Örebropartiet är öppna för en rad besparingsförslag som syftar till att vi istället ska kunna värna välfärdens kärnverksamhet.

Vi vill bland annat genomföra besparingar avseende kommunens konstinköp. Örebro kommun finansierar årligen Open Art i mångmiljonklassen. Argumenten för Open Art handlar om att utställningen lockar till sig turister och att vi på så vis genererar intäkter till kommunkassan.

Ingen har dock lyckats bevisa att ett konstverk måste kosta X antal miljoner för att det ska betraktas som konst
och generera intäkter via besöksnäringen. Det finns således inget som tyder på att konsten måste kosta örebroarna mångmiljonbelopp för att den ska kunna generera de där påstådda turismintäkterna.

Vi i Örebropartiet föreslår därför, som alternativ till att lägga ner Open Art, att konstutställningen bevaras men
att vi byter från dyra konstnärer till billigare. Vi behöver inte hyra in dyra konstnärer från utlandet när det i
varje bild- och slöjdsal redan huserar små konstnärer.

Låt Örebros skolbarn få ställa ut konstverk på Open Art istället. Konsten kan delvis produceras under bild- och
slöjdtimmar som ändå är schemalagda, förutsatt att det går att kombinera med skolans läroplan. Vi pratar
således inte om några större kostnader.

Genom att göra om Open Art till barnens Open Art kan vi skapa en konstupplevelse för hela familjen när
barnen får ställa ut sina verk - samtidigt som vi sparar på örebroarnas skattepengar.

Sälj ut konst – Bevara välfärden!

Örebro kommun äger ett konstbestånd vars värde överstiger någonstans över 50 miljoner kronor. Kommunen har dock inte full koll på vilken konst man äger. Det säger en del om hur slarvigt man hanterat örebroarnas skattepengar.

Örebropartiet vill inte bara stoppa konstinköpen, genom att bland annat slopa den så kallade ”enprocentsregeln”.

Vi vill också sälja ut delar av konstbeståndet. Det är orimligt att påstå att vi inte har råd att bevara högkostnadsskydd inom färdtjänsten eller larmgrupper inom hemtjänsten samtidigt som vi äger svindyr konst. Vi säljer hellre ut konst än genomför nedskärningar på kärnverksamheterna, något som skiljer ut oss från alla de andra partierna i Kommunfullmäktige.