Företagande och arbetsmarknad

 • Mål om en kontakt per företag – en dedikerad ”fadder”
 • Ökad förutsägbarhet - Stärk tilliten och förtroenden för kommunen
 • Locka fler företag genom förtur, avgiftslättnader samt fungerande välfärd
 • Nyttja gynnsamma geografiska förutsättningar
 • Lägre taxor och avgifter
 • Prioritera lokala företag i upphandlingsprocesserna
 • Mindre mingel – mer mervärde!
 • Förbättra transportmöjligheterna
 • Fyll tomrummet av den dysfunktionella arbetsförmedlingen
 • Den som kan arbeta ska jobba, inte gå på bidrag
 • Bort med kriminella pack
 • Fler och billigare parkeringar – leve cityhandeln!
 • Vi låter ditt företag vara ifred

Mål om en dedikerad kontakt per företag

Det ska vara lätt att driva företag i Örebro kommun. En sak vi vill förbättra är kontakten mellan företagen och kommunerna. Vi tror att det skulle underlätta för företagen om man kunde minimera antalet kontakter som företagarna måste vända sig till för att kunna bedriva sin verksamhet.

Örebropartiet vill, så långt det är möjligt, att varje företag ska ha en personlig kontakt – ungefär som en bankman. Man ringer sin kontakt och den löser grejerna åt en.

Det ska inte gå åt flera arbetsdagar åt att trockla med 20 olika kontakter. Det ska räcka med en. En person som i sin tur kan ha kontakten med kommunens avdelningar och vid behov koordinera snabba och smidiga lösningar med de enheter som ska vara involverade i det specifika ärendet.

Idag måste ett fastighetsföretag ha kontakt med Mark- och exploateringsmyndighet för översiktsplan, detaljplanenheten för detaljplanefrågor, bygglov för utformning m.m. Därutöver också kontakt med miljöenheter och VA. Sedan hittar någon tjänstehen med Bruce-dickinsson-frisyr ett sätt att sätta käppar i hjulet för processen varmed man måste börja om från början.

Så här kan vi inte ha det!

Det här skulle kunna underlättas från kommunens sida genom att det koordineras av företagskontakten.

Vidare får företagare i princip ett besked per kontakt, varmed de flesta projekten drar ut på tiden och därmed kostar både företagarna och kommunen en massa pengar i onödan.

Att inordna samtliga företag i Örebro kommun under en kontakt på en gång kan bli svårt, men vi vill sträva efter att minimera antalet kontakter i syfte att göra det smidigare för företagare att vara i kontakt med kommunen.

På detta sätt hoppas vi också kunna stärka företagens tillit och förtroende för kommunen då det här förhoppningsvis skulle bidra till stabila och fungerande relationer.

Om man inte är nöjd med sin dedikerade kontakt ska man givetvis kunna byta den.

Ökad förutsägbarhet – Stärk tilliten och förtroendet för kommunen

Kommunen måste sluta vara så oförutsägbar som den varit under S-C-KD-styret.

Oförutsägbarheten kommer i många former, exempelvis:

 • Oannonserade byggnationer och grävarbeten i anslutning till ens företag.
  Rätt som det är börjar man gräva upp gatorna utanför den nyöppnade restaurangen, helt utan förhandsinformation. Därefter, när man väl börjat gräva bort den trevliga miljön vid restaurangen och därmed saboterat dess attraktivitet - så meddelar man att man kommer hålla på och gräva där i minst sex månader framåt.

 • Plötsliga chockhöjningar av taxor och avgifter.
  Ett annat exempel är sättet kommunen höjer taxor och avgifter på. Det är sällan några enstaka procent det handlar om.

  I fallet med taxan för upplåtelse av offentlig platsmark, alltså hyra för kommunal mark, så valde man att höja med 87,5 %. Det här skedde dessutom i samband med att pandemin slog till, varmed smällen mot krögarna blev dubbel. Örebropartiet röstade nej till höjningarna och föreslog avgiftslättnader samt retroaktiv återbetalning för berörda företagare – men alla andra partierna röstade nej till våra förslag om att stötta näringslivet trots att kostnaden inte ens var i paritet med Kulturkvarterets konstinköp.

 • Att fattade beslut rivs upp och ändras.
  Sedan har vi exempel där företagare köpt mark och investerat i byggnationer med allt vad det innebär, men där kommunen ändrar sig bara någon dag innan första spadtaget ska i marken. Varmed en hel kedja av entreprenörer blir stående med sina utgifter.

Varken höjning av taxor eller information om grävarbeten kommuniceras i god tid, om man ens kommunicerar. Allt bara sker plötsligt. Detsamma gäller när man inte låter lagt kort ligga utan envisas med att återvända till beslutande ärenden och börja krångla.

Det vittnar om vilken sorts attityd kommunstyret har gentemot kommunens företagare. Det handlar inte enbart om ignorans. Det handlar också om regelrätt förakt för de strävsamma. Man ser företagarna som konkurrenter och problem snarare än som möjligheter och samarbetspartners.

Örebropartiet vet att produktivitet och tillväxt är grunden för vår kommunala ekonomi, varmed vi kommer värdera våra lokala företagare på det sätt de förtjänar.

En kommun som styrs av Örebropartiet kommer introducera konceptet förutsägbarhet för kommunens företag. Det ska vara tryggt och enkelt att bedriva företag i Örebro.

Locka fler företag genom förtur, avgiftslättnader och fungerande välfärd

Kommuner har rätt att ge förtur i tomtköer och dylikt i syfte att locka företagare till sig. Det här är ett verktyg som Örebro skulle kunna nyttja i högre grad. Det finns flera företag verksamma i angränsade län som sneglar åt vårt håll men som drar sig för att genomföra flyttar då man är osäker på att man får med sig sina anställda.

De anställda efterfrågar bra bostadsområden och naturligtvis också bra välfärd som skola, vård och omsorg.

Som vi skriver i vårt bostadspolitiska program vill vi både släppa fler småhustomter samt bygga fler villor inom Örebro kommun.

Att prioritera skolan, vården och omsorgen är också högprioriterat för Örebropartiet samt möjligt för oss då vi – till skillnad från de andra partierna – skär ner på allt onödigt dravel varmed vi faktiskt kan sätta kärnverksamheterna först.  

Örebropartiet vill se mer koordinering mellan länets kommuner i syfte att locka hit företagare. Vi ska betrakta Örebro län som en samlad enhet. Det är inte negativt för Örebro om Lindesberg lyckas locka till sig fler företagare, vi ska bejaka intern-regionala företagskluster och dra nytta av varandra.

Det går inte att påstå att man vill värna hela regionens företagande om man samtidigt styckar ner länssjukhusens kliniker. Att satsa på vård, skola och omsorg är inte bara en förutsättning för bra vård, skola och omsorg, det krävs också för att kunna locka och bibehålla företag.

Nyttja gynnsamma geografiska förutsättningar

Örebro län utgör i princip Sveriges demografiska mitt, inom 30 mils radie hittar vi 70 % av svenska befolkningen. Vi befinner oss mellan de nordiska storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg.

Det här läget kan nyttjas i mycket större utsträckning. Vår region har profilerat sig inom lager och logistik, men i dagsläget maler kommunens kvarnar alldeles för långsamt när det gäller att få hit fler företag. Genom en kombination av snabbare handläggningsprocesser och en överlag mer attraktiv kommun (se ovan) har vi möjlighet att locka företag från angränsande regioner.

Satsa på Östernärke!

Två stora järnvägslinjer går genom Örebro kommun, dels har vi det norr-söder-gående godsstråket genom bergslagen, men sen har vi också västra stambanan som går igenom den sydöstra kommundelen genom bland annat Kilsmo.

Alltså samma Kilsmo som kommunledningen valt att successivt utrota genom att dra in busslinjen samt lägga ner skolan. Det är bara en tidsfråga innan de lägger ner förskolan också då allt fler barnfamiljer kommer behöva flytta från orten pga av hur svårt det blivit att få grundläggande samhällsservice.

Här skulle man kunna anlägga industritomter i anslutning till järnvägen, alltså industrier som drar nytta av nära anslutning till järnvägen. Dessa tomter skulle kunna säljas mycket billigt.

Men som vi betonat tidigare, man kan inte locka till sig företag till orter där man slår sönder välfärden. Att återstarta Kilsmoskolan är således inte bara en fråga om grundläggande serviceplikt gentemot kommunmedborgarna i Östernärkes södra delar, det är också en rent strategisk fråga för att kunna maximera tillväxtpotentialen utifrån våra geografiska förutsättningar.

Vi har alltså två järnvägsförbindelser som löper genom kommunen och vi väljer att lägga ner servicen i närheten av det ena. Det är fascinerande dumt.

Lägre taxor och avgifter för företag

Örebropartiet vill sänka taxor och avgifter för lokala företagare. Det här är också något vi föreslagit i nämnder och kommunfullmäktige, men där de andra partierna röstat ner oss.

I lägen där taxor eller avgifter måste höjas ska det kommuniceras i god tid till berörda företagare. Det måste finnas utrymme för dialog och förutsägbarhet.

Till dessa taxor räknas alltifrån tillståndsavgifter, bygglovstaxor, tillsynsavgifter och hyra för offentlig platsmark. Dessa taxor genererar sällan så stora intäkter för kommunen, att slopa vissa av de chockhöjningar som genomförts skulle kunna tjänas genom en enkel reform som att slopa enprocentsregeln för inköp av konst. För företagarna däremot så kan den här typen av taxor och avgifter vara avgörande för huruvida man klarar sin verksamhet, särskilt så om man är en mindre och nybliven företagare.

På längre sikt tjänar Örebro på att det är gynnsamt företagsklimat.

Prioritera lokala företag i upphandlingsprocesserna

Det svenska upphandlingssystemet är orättvist och i praktiken designat för att gynna de största företagen på marknaden.

Kommuner och regioner ställer ofta upp ambitiösa mål och kravställningar som små lokala företagare har svårt att nå upp till. Inte sällan är det inom områden som miljö eller rentav värdegrund och ideologi som vi hittar flera av dessa mål.

De stora drakarna däremot, de har råd att göra både det och det andra för att forcera igenom en upphandlingsprocess. Må det vara en miljon olika sorters certifieringar som ska köpas in – inga problem!

Skulle dock den mindre företagaren mot förmodan vinna upphandlingen så har de större företagen satt i system att mobilisera sina arméer av jurister varpå processen överklagas och därmed blir låst. Då tvingas de små företagen ut i oförutsägbar tillvaro där de i många fall tvingas ligga ute med kostnader.

Det kommunen kan göra är att ändra på kravställningarna för upphandlingsprocessen och sänka ribban för de lokala företagen. Upphandlingar ska utformas så att kommunen inte binder upp sig i långa och dyra ramavtal eller tvingas av EU-lagstiftning att annonsera inköp till storföretag på andra sidan Europa. Vi vill på alla sätt vi kan gynna lokala företag i upphandlingsprocesserna och kommer därefter utforma kravställningar utifrån det målet.

Mindre mingel – Mer mervärde!

Kommunen och regionen gillar att arrangera eller delta i olika former av mingel där olika karaktärer med engelska yrkestitlar går runt och byter visitkort med varandra. Det kommer i princip aldrig något nyttigt ur dessa konferenser och event.

Örebropartiet vill att vi även här ska fokusera på kärnuppgifterna. Vi ska tillhandahålla god service och goda förutsättningar för företagarna, det är det vi ska fokusera på. Vi ska inte lägga vår energi på att avlöna tjänstemän vars primära uppgifter blir att åka runt på mingelturnéer.

Förbättra transportmöjligheter

Kommunen och regionen behöver bidra till snabbare, smidigare och över lag bättre transportmöjligheter inom länet för privatpersoner och företag.

Det måste bli enklare att pendla så att kommunernas olika företag kan dra nytta av varandra i högre utsträckning. Företagens rekryteringsområden har nämligen geografiska begränsningar. En avgörande faktor för hur stora eller små rekryteringsområdena blir är hur lång tid det tar och hur smidigt det är att transportera sig mellan hem och arbete.

När man lägger ner kollektivtrafik på landsbygden eller försämrar framkomligheten i olika städer så ökar man restiderna och de logistiska avstånden mellan människors hem och arbete – man minskar således rekryteringsområdena och hämmar därmed potentiella stordriftsfördelar eller klustereffekter som annars skulle kunna uppstå om länets beståndsdelar var bättre sammanbundet.

Örebropartiet vill återöppna flertalet nedlagda linjer och satsa mer på en kollektivtrafik som går både snabbare och är billigare än BRT.

Läs mer om detta i kollektivtrafiksprogrammet.

Utöver avstånd mellan hem och arbete krävs det att kommunen sköter sitt kärnuppdrag gällande underhåll av vägnätet. När vägarna har så många hål att folks bilar går sönder till följd av det så har man inte skött sitt kärnuppdrag. Det här säger sig självt, men tyvärr måste det poängteras.

Fyll tomrummet av den dysfunktionella arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är trög och ineffektiv. I de fall kommuner börjat konkurrera med arbetsförmedlingen har det oftast gett mer effekt på arbetslösas situation än när de står utelämnade till arbetsförmedlingens olika projekt. Det krävs dock att man konkurrerar ”informellt” med arbetsförmedlingen då det annars riskerar att leda till konflikter gällande juridiken.

Vi vill härmed bekräfta att vi kommer göra vad vi kan för att se till så att vi kan sätta fler arbetslösa i kontakt med lokala företagare, utan att skriva att vi ska konkurrera med arbetsförmedlingen. Vi ska bara fylla lite tomrum o så, som ingen annan aktör klarat av att fylla.

Att matcha arbetssökande med arbeten blir mer effektivt ju mer förtroende företagen har gentemot kommunen. Ifall kommunen – eller någon annan aktör – slarvar med den här uppgiften på sätt som resulterar i att företagarna blir sittande med personer som i slutändan inte är lämpade för arbetsuppgifterna så kommer det erodera förtroendet för kommunen.

Om kommunen å andra sidan är hängiven uppdraget att verkligen se till så att både företagare och arbetslösa tjänar på det upplägg man koordinerar ihop så kommer det istället bli en positiv spiral där fler företagare vågar ta sig an de personer som kommunen vill koppla ihop dem med.

Här får kommunen sedan i sin tur större överblick över vilka som bör vara berättigade till bidrag och inte, exempelvis de bidrag och ersättningar som ställer krav på att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Då Sveriges styrande politiker fortfarande inte funnit det tillräckligt nödvändigt att stävja bidragsfusk är det fortfarande problemen att få ut uppgifter och register mellan myndigheter. Om kommunen då har mer matchningsverksamhet ”in house” blir det enklare att följa upp vilka som har förtjänat rätt till en viss typ av bidrag och vilka som uppenbarligen sumpat sina chanser – än om vi ska behöva förlita oss på information från tröga externa instanser.

Alla bidrag ska förenas med krav på motprestation

Sveriges rikedom bygger på arbete.

Alla som kan arbeta ska arbeta. De sociala skyddsnät vi har håller på att kollapsa till följd av att de missbrukas av parasiter som kan arbeta men som vägrar att ta de arbeten som erbjuds. Det här negativa fenomenet har blivit allt större till följd av den förda migrationspolitiken.

Vi har horder av migranter som lever på den produktiva befolkningen. Det är dock viktigt att understryka det uppenbara i att det råder enorma skillnader mellan olika invandrargrupper.

Alla i Örebro har nog lättare att nämna 10 restauranger som drivs av syrianer än vad man har att nämna en enda restaurang som drivs av somalier. Vi kanske bör ställa oss den retoriska frågan, vad kan det bero på?

För att komma till bukt med problemen med att allt för många blir försörjda av den produktiva befolkningen krävs flertalet olika åtgärder, men den grundläggande attityden måste vara att den som kan arbeta också ska arbeta – inte gå på bidrag. Det här råder det inte konsensus om i Örebro. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är partier som bygger stora delar av sitt maktkapital på bidragsberoende väljargrupper. Detta står i stark kontrast mot den gamla arbetarrörelsens devis om att ”den som inte arbetar ska inte heller äta”.

Örebropartiet är det parti som kommer gå längst när det gäller att försvara och värna bidrag och hjälp till de som är sjuka eller gamla och därmed i behov av det, men för att kunna göra det så måste vi ha total nolltolerans för de som missbrukar de här skyddsnäten, alltså arbetsföra personer som flyter ovanpå. S och V kommer aldrig ta den här frågan på fullt allvar.

Konkret vill vi att alla former av bidrag eller transaktioner ska vara förenade med krav på motprestation anpassat efter respektive individs förmåga att arbeta.

Det är helt vansinnigt att det kryllar av arbetsföra som går på bidrag samtidigt som snöplogning, parkskötsel och skräpplockning är eftersatta områden i kommunen. Man behöver varken kunna svenska eller ha ett traktorkörkort för att gå ut med en snöskyffel.

Vi kommer ställa ordentliga krav på att varje krona som betalas ut också ska generera något tillbaka till samhället. Alltså en radikal förändring jämfört med den attityd som styrande politiker nu praktiserar.

En strategi för varje individ – koll och kontroll!

Kommunen bör sträva efter att ha en specifik strategi för varje individ som går på bidrag, gällande hur denna individ ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Det håller inte att vi betalar ut krona efter krona bara baserat på att vi fått in en ansökan från någon som påstås finnas i kommunen, vi ska ha koll och kontroll på vilka alla dessa människor är. Ansvariga politiker för detta område ska känna till varenda en.

Det ska genomföras fler oannonserade hembesök, krav om motprestationer, stenkoll på om ”flyktingar” semestrar i andra länder osv. Vi ska lägga resurser på att undersöka skenäktenskapsupplägg och annat fusk.

Bort med kriminellt pack!

Örebropartiet vill införa en kommunval vakstyrka som är så nära en kommunal poliskår man kan komma. Vi behöver rensa upp staden på kriminella och fylla det tomrum som dagens polis inte klarar fylla, där har vi bland annat patrullerande verksamhet.

Utöver det vill vi sätta upp fler övervakningskameror i det offentliga rummet samt vräka kriminella från bostäder och neka bidrag och ersättningar.

Allt detta behövs för att företagare ska kunna känna en trygghet i att bedriva sin verksamhet i kommunen.

Läs mer här: Brottsbekämpning.

Fler och billigare parkeringar – Leve cityhandeln

För ungefär tio år sedan var hela centrala Örebro mycket mer av en trevlig och levande plats. I dagsläget byter staden skepnad efter man passerat norra delen av slottsbron. Järntorget har blivit en skridskoyta och fontän som knappt används och Storgatan har förvandlats till ett smärre Bagdad. I parkerna stryker kriminella och narkotikapåverkade runt. Så ska vi inte ha det. Denna negativa spiral som S-C-KD-politiken lett till ska vändas åt andra hållet.

Vidare fortsätter man att bygga bort de parkeringsytor som finns. Detta har Markus Allard bråkat mycket om i byggnadsnämnden, samtidigt som övriga partier mest suttit tysta som fågelholkar. När man uppfört nya hus har man inte kompenserat för bortfallet av smidiga parkeringslösningar.

Fler billiga och lättillgängliga parkeringar måste till för att få Örebro city levande igen. Det främjar handeln och våra lokala företagare. Det är väldigt många som drar sig för att åka in till stan i dagsläget, det ser vi i Örebropartiet som ett problem, men här har kan man naturligtvis ha olika åsikter. Att få bort bilarna från innerstan har varit en medveten strategi av S-C-KD-styret. De ser framför sig en flummig vision där alla tar superbussen in till stan, men så fungerar det ju inte. En stor del av kundkretsen hos cityhandlare och krögare består dessutom av människor som bor utanför centralorten Örebro, inte sällan utanför kommunen.

Det säger sig självt att fler smidiga parkeringslösningar bidrar till att stadskärnan blomstrar. För att det ska ske måste vi få bort de krångliga och onödiga apparna, sänka avgifter så mycket det bara går och se till att det finns många tillgängliga parkeringsplatser i nära anslutning till stadskärnans olika delar.

Nog för att vi är närkingar, men i Örebropartiets Örebro ska det inte finnas skäl att gnälla på något relaterat till parkeringar. Det ska fungera smärtfritt.

Vi låter ditt företag vara ifred

När man frågar företagare vad de helst av allt vill ha från kommunen brukar väldigt många svara med ”bara låt mig vara”. Det ligger tyvärr en hel del i det.

Nämn den fastighetsägare som lyckats byta fönster på sina kåkar utan att få stadsantikvarien eller byggnadsnämnden efter sig. Nämn den restaurangägare som fått sköta sin verksamhet utan påbud om uteserveringens millimetermått eller att en öl transporterats 34 cm över en trottoar som ”saknar alkoholtillstånd”.

På punkt efter punkt efter punkt är kommunen inne och jiddrar med företagare.

Det ska vi sluta med.

Naturligtvis ska vi upprätthålla lagar, men det innebär inte att vi ska hänfalla till frenetiskt paragrafrytteri.

Företagare ska veta att de kan rösta på Örebropartiet med vetskapen om att vi kommer vara motsatsen till de politiker som idag sitter vid makten.

Vi kommer vara där och lyssna på er, vi kommer ha dialoger med er, vi kommer kommunicera, vi kommer vara förutsägbara och vi kommer inte jiddra. Vi kommer inte göra så för att vi är snälla. Vi gör så för att vi är smarta. Vi vet hur viktiga företag är för en kommun. Det är också det som skiljer oss från de övriga partierna.