Skatt och Skuld

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket - Gustav Möller

I detta avsnitt av vårt valprogram redogör vi för vår syn på skatt och skuld samt vilken typ av satsningar vi prioriterar.

  • Utrota slöseriet!
  • Bevara kommunala skattesatsen på samma nivå
  • Bevara regionala skattesatsen på samma nivå
  • Påbörja långsiktig skuldsanering av vår offentliga sektor i syfte att skydda den kommunala och regionala välfärdens kärnområden
  • Folket ska ha direktmandat via folkomröstning gällande de största investeringarna
  • Inventera demografin
Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Stigande kostnader, inflation och rekordhöga skulder bildar en brutal giftcocktail för såväl medborgare som offentlig sektor.

Denna situation har skapats och spätts på av såväl S-ledda som M-ledda styren - som alla känt till situationens allvar men som alltid skyllt ifrån sig på andra faktorer.

Det är aldrig fel att prioritera rätt, men det är nu livsviktigt att rätt sorts politiker väljs till posterna om inte de ekonomiska problemen ska förvärras ännu mer.

Utrota slöseriet!

Örebropartiet vill inte bara stoppa slöseriet, vi vill utrota det.

Med oss vid makten är det slut med skattefinansieringen av onödiga utgifter och dravel. Vi kommer skära ner på poster som konst, skrytbyggen, politiker, partier, chefstjänster, byråkrati, värdegrundsflum, digitaliseringshetsen, konsulter, kommunikatörer och alla andra hittepåtjänster.

Vi kommer bland annat slopa enprocentsregeln, som anger att en procent av det investerade beloppet i en byggnation måste gå till konst. Vi kommer också börja sälja ut offentlig konst för att kunna värna välfärden.

Vi kommer strypa bidrag till föreningar, studieförbund och religiösa samfund. Vi kommer genomföra massiva besparingar på invandringsrelaterade kostnader, däribland totalradera Örebro kommuns finansiering av regelrätta islamister.

Att det sistnämnda ens går att skriva i ett kommunalt valprogram säger i princip allt om vilken typ av politiker vi haft vid makten.

Istället vill vi satsa på det som är kärnan för kommunen eller regionen. Vård, skola och omsorg samt tillhandahållandet av billig och bra vatten/avloppssystem, avfallshantering, kollektivtrafik, vägar, parkeringar m.m. Kort och gott: Ta från dravel för att satsa på kärnverksamheten.

När kärnverksamheten håller den nivå den ska hålla ska överflödet gå till att betala av kommunskulden samt återbetalas till skattebetalarna i form av skattesänkning, mer om det nedan.

Vi har gång på gång redogjort för exempel värda på hur kommunen och regionen skulle kunna spara miljardbelopp. Några av dessa finns att tillgå här på hemsidan, eller i klipp och poddar som våra representanter medverkat i.

Du kan läsa vårt senaste budgetförslag och motioner här.

Så vad är det som hindrat de andra partierna från att göra den här typen av prioriteringar?

När de inte ljuger och påstår att de vill samma saker som Örebropartiet så kräker de ur sig intränade läten om hur vår politik är populistisk, varmed de menar att den inte är genomförbar.

Här ser vi hindret. Det är inte av praktisk karaktär. Det är av ideologisk karaktär.

Det betraktas som helt vansinnigt av dessa partier att ge sig på de poster som de under alla mandatperioder betraktat som heliga kor. Samma partier som under samma mandatperioder fullkomligt slaktat välfärd och annan kärnverksamhet – för att kunna bibehålla dessa ”heliga kor”.

För att kunna utrota slöseriet behöver man rösta på Örebropartiet.

Påbörja skuldsanering av kommun och region – Stopp för onödiga investeringar!

Örebro kommun räknas som en av de mest skuldsatta kommunerna i landet. Trots det fortsätter politikerna att genomföra miljonsatsningar på att höja sina egna löner och arvoden kombinerat med att slösa mångmiljardbelopp på idioti som Superbussar, Kulturkvarter och Kromade jävla äppelskrutt.

Örebropartiet vänder sig emot dessa satsningar då vi vill kunna stabilisera och bygga ut de kommunala välfärdsområdena, främst äldreomsorgen och skolan, samtidigt som vi inleder ett successivt skuldsaneringsarbete för kommunen.

Ju tidigare vi tar itu med skulderna och bromsar de vidhäftiga investeringarna, ju större manöverutrymme kommer vi kunna ha när det gäller att värna välfärdens kärnområden.

Se hur det låter när Örebropartiet varnar för oförutsedda kostnader och där alla andra partier förutom Örebropartiet röstat för att färdigställa Kulturkvarteret:

Kommunskulden är i dagsläget 18,3 miljarder och har ökat markant sedan S-C-KD-styret fick makten. Styret har inga planer på att minska skuldsättningen, tvärtom kommer den att öka i en hiskelig takt – detta samtidigt som räntorna sticker.

Alla – absolut alla – förstår att en hög skuldsättning hämmar kommunens möjligheter att kunna satsa på kärnverksamheterna. Bara räntekostnaderna för den ökade skulden kommer att motsvara hundratals lärar- och skötersketjänster. 

Politik handlar om prioriteringar. Här är exempel på hur Örebropartiet prioriterat under senaste mandatperioden, jämför med de andra partierna:

Örebropartiet har som mål att skulder för kommun och region ska minska, inte öka. Det ska vi åstadkomma genom att betala av skulder genom det överskott som uppstår när vi skär ner på slöseriet.

Vidare kan investeringskostnader påverkas enormt av när man gör investeringen, timing är alltså viktig aspekt att ta i beaktning. Under senvåren fattade Örebro kommun beslut om att hela fordonsflottan ska ersättas med elbilar. Ponera att man skulle vänta med det beslutet ungefär fem år till, då hade kommunen sparat enorma summor bara genom att avvakta.

LÄS OCKSÅ OM VÅRT FÖRSLAG OM KOMMUNAL SECOND HAND HÄR.

Bibehåll skattenivåerna och omprioritera från det onödiga till det nödvändiga så långt det är möjligt

Örebropartiet kommer varken yrka på en skattehöjning eller skattesänkning den närmsta perioden. Helst hade vi förstås velat föreslå en omfattande skattesänkning förutsatt att det inte skulle slå hårt mot välfärdssektorn, men just eftersom en omfattande skattesänkning kommer att göra just det i dagsläget, kommer vi inte föreslå en sådan.

För oss handlar det om vad skattemedlen går till. Om vi märker att vi har ett överskott på skattemedel och vi inte behöver satsa dessa på något av de kommunala eller regionala utgiftsområdena, kommer vi givetvis sänka skatten.

Dessvärre kommer svensk ekonomi att inträda i en allt mer uppenbar lågkonjunktur där region efter region och kommun efter kommun kommer genomföra skattehöjningar samtidigt som de skär ner i välfärden.

Örebropartiet kommer in i det sista att försvara en högkvalitativ vård, skola och omsorg. Mot detta är vi beredda att genomföra besparingar på skrytbyggen, utsvävande konstprojekt, invandringsrelaterade kostnader samt kostnader inom den offentliga förvaltningen.

Med Örebropartiet ska väljarna veta att det i första hand kommer omprioriteras från poster inom budgeten innan en skattehöjning blir relevant.

I ett läge av en omfattande skattehöjning kommer Örebropartiet vilja involvera folket i form av folkomröstningar. Det är viktigt att det finns ett brett stöd för skattepolitiken, speciellt i de tider som komma skall. De partier som vill måla ut oss som populister, men vägrar prata om hur illa ställt det är med svensk ekonomi, kommer knappast att försvara välfärden in i det sista. De kommer att försvara sina egna intressen i första hand och de kommer vara mycket obehagliga gentemot folket när lågkonjunkturen är ett faktum.

Örebropartiet kommer alltid att sätta regionens, kommunens och folkets intressen först!

Folkomröstning i samband med alla stora investeringar

Örebropartiet vill att folket ska få folkomrösta om alla större investeringar. Exempel på stora investeringar är Kulturkvarter för 730 miljoner, BRT-bussar för mångmiljardbelopp och Vätternvattenprojektet för 4-10 miljarder kronor.

Investeringar som är omfattande och avgörande för kommunen eller regionen måste grunda sig på ett starkt folkligt mandat, det är en förutsättning för en fungerande demokrati. Vidare är det nog också en förutsättning för en stark ekonomi då vi tror att folket är måna om att politiker inte ska spendera deras pengar i onödan.

Att vi sliter för att få till en folkomröstning om BRT är ingen hemlighet, men vi vill också att medborgarna ska få rösta om Vätternvattenprojektet vars byggnation väntas ta fart under kommande mandatperiod 2022-2026.

Örebropartiet förespråkar mer direktdemokratiskt inflytande och är öppna för att man skulle kunna ha fasta årliga, eller halvårsmässiga folkomröstningsdatum där man skulle kunna samordna flera olika frågor och dilemman som kommun- och/eller regionmedborgarna får rösta om.

Inventera demografin – Folkräkningar krävs!

All kommunal och regional budgetering, planering och investering grundar sig på befolkningsprognoser. Det många inte vet är att dessa befolkningsprognoser är extremt bristfälliga och missvisande. Inget fungerande företag hade accepterat den offentliga sektorns befolkningsprognoser som underlag för sina investeringar.  

Vi vet alldeles för lite om vår befolkning sett till vad vi behöver veta. Det här kostar i förlängningen miljardbelopp då de investeringar som görs görs utifrån ett felaktigt underlag.

Utöver det har vi i Sverige till följd av den förda migrationspolitiken kommit att förlora mångmiljardbelopp på identitetsfusk och dylikt.

Örebropartiet vill genomföra kommunala och regionala folkräkningar i syfte att inventera befolkningen. Vilka är det egentligen som bor i respektive kommun? Det räcker inte att veta hur många. Vi ska veta vilken typ av individer vår befolkning består av, annars blir omöjligt att lägga upp en fungerande politisk och ekonomisk strategi.

De styrande partierna slår sig på bröstet över att de bygger skolor, förskolor och äldreboenden. Problemet är dock att man gör det i anslutning till områden som prognostiseras att växa i en viss takt baserat på det totala historiska inflödet av medborgare till kommunen.

Örebro har vuxit med tusentals icke självförsörjande migranter, men dessa ”kodas” och förstås som lika produktiva som inhemsk svensk befolkning. Kommunen tror också att fertiliteten ser likadan ut i ett svenskt medelklassområde som den gör i ett invandrartätt bidragsområde. Det här leder till grova felsut där man inveserar i välfärdsbyggnader utifrån ett befolkningsunderlag som inte finns.

I praktiken innebär det i princip att man bygger en extra förskola i exempelvis Marieberg eftersom Vivalla ökat med 500 individer.

Demografins komposition är grunden för samhället och politiken. Därför är det av yttersta vikt att vi får en ordentlig vetskap om hur den faktiskt ser ut. Annars är det helt omöjligt att få kontroll på såväl ekonomin som samhällsutvecklingen.

Markus Allard: Vi spenderar för mycket för att vi vet för lite