Vägar och Trafik

Detta är Örebropartiets trafikpolitiska program. Vår politik på området tar hänsyn till det faktum att Örebro växer, vilket kräver en pragmatisk inställning gentemot trafiksituationen.

Örebropartiets trafikpolitik i punktform:

 • Nej till onödiga ombyggnationer
 • Nej till BRT!
 • Nej till att göra Hertig Karls allé enfilig
 • Nej planerna på borttagande av körfält samt införande av 40 km/h vid Södra infarten/Södra station/Östra Bangatan!
 • Bättre framförhållning och förebyggande arbete gällande reparationer och renoveringar av vattenledningar och vägnät
 • Fler och billigare parkeringar!
 • Fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet
 • Fler kommunala parkeringsplatser för boende att hyra
 • Tills ovanstående är infört, temporära dispenser från parkeringsavgifter i sitt bostadsområde
 • Införa krav på adekvata parkeringslösningar vid varje nybyggnation
 • Bort med app-krånglet!
 • Fler motorcykelparkeringar och motorcykelgarage
 • Maximala p-böter för den som parkerar på handikapplats utan tillstånd
 • Nolltaxa i kollektivtrafiken
 • Vägar istället för puckelpist – Vi satsar på underhållet!
 • Utred ringledslösningar

Nej till onödiga vägbyggnationer - Prioritera långsiktigt gångbara reparationer av det nödvändiga

Örebro är en växande stad där politikerna inte ägnat tillräcklig hänsyn till trafiksituationen. De senaste åren har präglats av trafikstockningar längs med de viktigaste kommunikationslederna i staden. Politikerna spenderar hellre mångmiljardbelopp av våra skattemedel på att realisera sina visioner om finare gator och torg istället för att tillgodose behoven av nödvändiga reparationer av vattenledningar och avlopp. Om inte vägarna spärrats av för skrytbyggen har de blivit avspärrade för att ännu en vattenledning briserat eller för att hål i vägarna inte åtgärdats tidigare. Detta kombinerat med en växande befolkning har lett till en försämrad trafiksituation i Örebro.

Örebropartiet vill prioritera det viktiga framför det onödiga.

Viktiga och nödvändiga vägreparationer ska kunna genomföras innan det blir för sent. Onödiga skrytbyggesprojekt och experiment med våra viktigaste genomfartsleder är inget som vi ser behov av att genomföra.

Hit räknas bland annat de kommunpolitiska påhitten gällande Hertig Karls Allé där politiker vill ta bort dubbelfilerna och sänka hastigheten. Det kommer Örebropartiet rösta emot.

Vi har också BRT-projektet, delvis relaterat till Hertig Karls, men som nu byggs för fullt runt om i stan trots att örebroarna krävt en folkomröstning om att stoppa eländet.

Det ska dock sägas att alla sabotage av trafiken inte är direkt hänförliga till BRT. Nedgraderingen av Trädgårdsgatan från fungerande väg till trång och trög stadsgata genomförde politikerna utan BRT.

Trafikpolitiken ska syfta till att få ett så smidigt och effektivt flöde som möjligt. Att tro att man gynnar miljön genom att göra trafiken trögare och sämre resulterar enbart i stockningar och mer tomgång. Folk kommer inte sluta ta bilen när alternativen inte ägnats tillräcklig hänsyn. Mer om detta i vårt kollektivtrafikspolitiska program.

Nej till BRT!

Örebropartiet är emot BRT. Vi har röstat emot projektet gång på gång och dessutom slitit ihop 15 200 underskrifter tillsammans med andra örebroare, däribland L, SD och Trafikupproret, för att få en folkomröstning om saken.

Namnunderskrifterna fifflade kommunstyret bort, varmed vi överklagat besluten till förvaltningsrätten. Under tiden fortsätter de styrande partierna att bygga vidare på sitt BRT-projekt.

Läs vår överklagan här.

BRT leder och kommer leda till ännu värre trafikstockningar. BRT ingår i en större trafikpolitisk plan som de styrande partierna, tillsammans med deras stödpartier, har för Örebro. Den går ut på att straffa bort bilisterna från Örebro.

I denna plan ska i princip samtliga viktiga genomfartsleder byggas om till sk stadsgator, det innebär att man sänker hastigheterna och tar bort körfält.

Örebropartiet är de främsta motståndarna till det här vansinnet. Människor åker bil för att de behöver åka bil. Man kan inte straffa bort det behovet, då får man i sådana fall bygga ett mer attraktivt alternativ. BRT är knappast det alternativet. Tvärtom. Styrets trafikpolitik kommer försämra för alla trafikslag.

Dessutom är det vansinnigt dyrt. För byggkostnaden av BRT skulle vi kunna finansiera avgiftsfri kollektivtrafik i HELA LÄNET i flera år.

Läs mer här: Kollektivtrafik

Nej till 40 km/h-planerna vid Södra station och Östra Bangatan!

Som en del av de styrande partiernas trafikpolitiska ”vision” ska kommunen nu ge sig på Östra Bangatan. Här ska det bli BRT-stråk i mitten och hastigheten ska sänkas till 40 km/h. Alla, förutom dem som jobbar med kommunens trafikplanering, vet att det här är en av de absolut mest trafikerade stråken. Det är alltså här man ska ta bort körfält och sänka hastigheterna.

Detta är bara ett av flera exempel på där man kommer totalsabotera trafikflödet.

Är det här nyheter för dig? Ja, det är precis det som är meningen och det är därför de lokala journalist aktivt valt att utelämna information om det här. På samma sätt som de aktivt valde att utelämna information om hur kommunstyret saboterat örebroarnas underskrifter för folkomröstning.

Det finns bara ett alternativ för att bekämpa det här eländet med full kraft: Rösta på Örebropartiet – eller sitt i eviga trafikstockningar och ångra att du inte gjorde det.

Fler och billigare parkeringsplatser

Kommunen har de senaste mandatperioderna successivt minskat antalet parkeringsplatser i relation till den totala trafiken. Resultatet har blivit att bilister börjat ta upp parkeringsplatser i allmänna utrymmen i alla väderstreck några kilometers radie från stadskärnan.

Detta har föranlett kommunpolitikerna att införa höjda parkeringsavgifter i alla centrala och stadsnära områden. Dessvärre drabbas då även de boende eftersom kommunen och hyresvärdarna inte tillhandahållit adekvat antal parkeringsplatser för dessa.

Vår lösning på att det finns för få parkeringsplatser är varken att göra parkeringsplatserna färre eller att bötesbelägga symptomet på problemet. 

Vi vill istället lösa problemet genom att anlägga fler och billigare parkeringsplatser.

Läs även: Uteliv/Parkeringar.

Fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet

Örebropartiet vill upprätta fler parkeringshus och tunnelgarage för bilister i allmänhet.

Kommunala parkeringsplatser för boende att hyra

De senaste åren har kommunpolitikerna höjt parkeringsavgifterna i princip hela stan.

Örebroare förväntas nu betala mellan 5000-31 000 kronor per år i parkeringsavgifter, lite beroende på var man bor.

Örebropartiet har röstat nej till de höjningar som kommunen infört.

Att chockdebitera och straffa örebroare för att man som kommunpolitiker inte tillhandahållit adekvata parkeringslösningar för varken boende eller pendlare, det är vad man nu gör.

Istället för att ta sitt ansvar väljer kommunpolitikerna att agera i affekt på det problem de skapat samt profitera på medborgarna som drabbats av den förda trafikpolitiken. Beteendet är typiskt för de sittande kommunpolitikerna och är ännu ett exempel på den destruktiva attityd som präglar kommunpolitiken och som Örebropartiet gör upp med.

Örebropartiet vill att kommunen tillhandahåller kommunala parkeringsplatser att hyra för de boende som tvingas stå på allmän plats.

Detta kan också göras i samarbete med de privata hyresvärdarna vars budgetar på egen hand inte alltid räcker till att tillgodose parkeringsbehoven för sina hyresgäster.

Som kortsiktiga och temporära lösningar vill vi att kommunen utfärdar särskilda parkeringstillstånd och dispenser från p-avgifter till de boende i de områden som drabbats av kommunpolitikernas avgiftsoffensiv. Tillstånden ska gälla ett visst avstånd från bostaden. 

Priserna behöver ner till nivåerna som rådde för 5-6 år sedan.

Planera alltid för parkeringar vid nybyggen

Vid varje nybyggnation ska krav ställas på att adekvata parkeringslösningar medföljer. Det här har Örebropartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna också röstat för i kommunfullmäktige genom förändring av parkeringsnormen – men där röstade de andra partierna emot.

Rensa bort app-och-krångel-träsket och bered en väg för smidigheten!

Träsket av appar och krångel blir bara värre och värre. Det saknas fungerande helhetslösningar och de lapptäcken av upphandlingar som gjorts har bara bidragit till ett dysfunktionellt kaos.

Örebropartiet vill få bort parkeringskrånglet, däribland graden av alla appar som knappt ens fungerar. Det ska inte ta 3-5 minuter att skriva in sin parkering.

Målet ska vara att ha så många avgiftsfria och lediga parkeringar det bara går och i den mån vi behöver p-automater ska de fungera.

Fler motorcykelparkeringar och motorcykelgarage

Det finns alldeles för få motorcykelparkeringar och motorcykelgarage i Örebro. Det vill Örebropartiet lösa. Eftersom motorcyklar främst nyttjas under de varmare delarna av året, kan en lösning vara att vissa av motorcykelparkeringarna kan slås ihop och fungera som bilparkeringar under de delar av året då det inte finns lika många motorcyklar i trafiken.

Maxböter vid parkering på handikapplats

Örebropartiet har röstat emot alla höjningar av p-böter och p-avgifter, förutom i ett fall då vi föreslog ett högre belopp än övriga partier och det är i fallet med de som parkerar på handikapplatser.

Här vill vi att kommunen ska ta ut det maximalt tillåtna bötesbeloppet om 1300 kronor istället för dagens 1200. Det är ett elände för många rörelsehindrade att ta sig fram som det är och därför bör vi bötfälla de som saboterar de möjligheterna maximalt.

Nolltaxa i kollektivtrafiken

Örebropartiet kommer införa nolltaxa i hela Örebro läns kollektivtrafik. Det är den avsevärt mest verkansfulla reformen för att öka det kollektiva resandet och är också det bästa alternativet ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Läs mer om det i vårt kollektivtrafikspolitiska program.

Vägar istället för puckelpist – Vi satsar på underhållet!

Som vi skrivit i inledningen så vill vi satsa mer på vägunderhåll och ha en långsiktig planering för det. Till följd av de styrande partiernas prioriteringar har örebroarna kommit att bli världsmästare på puckelpist med bil – trots att närkeslätten är så platt!

Anledningen är det nästintill obefintliga vägunderhållet. Man har sparat in på det för att kunna finansiera saker man tycker är viktigare, som Kulturkvarter, Superbussar och annat dravel.

Vi driver således det radikala reformkravet om att kommunens gator ska vara fria från stora hål.

Det här är alltså – på fullaste allvar – en fråga som det med all önskvärd tydlighet inte finns en konsensus kring. Om det hade varit så hade gatorna nämligen varit lagade nu. Det är de inte.

Underhållsskulden har, precis som med belysning och VA, kommit att bli enorm eftersom man förbisett väghållningen under så många år för att få loss pengar till sina andra tramsposter.

Örebropartiet kommer dock, till skillnad från de ansvariga partierna, prioritera vägunderhåll istället för onödigt dravel.

Utred ringledslösningar

Örebro har byggts på ett sätt som tvingat in trafiken in mot centrala delen istället för att ha smidiga ringleder runt staden. Det är dessutom via dessa viktiga genomfartsleder som BRT-kartellen ska klämma in sina BRT-stråk.

Örebropartiet är öppna för att utreda ringledslösningar för att avlasta trafikstockningarna och trycket inne i centrala Örebro. Dessa utredningar ska präglas av dialog med medborgarna och innan större investeringar görs ska de föregås av folkomröstningar.